Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Zgodovina

Vsebine

Predlagani drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Zgodovina oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledano osebnost. Študentom omogoči, da si pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih študentje obvladajo, dosegajo visoke mednarodne standarde. Študentje so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj, jih kritično ovrednotiti ter posredovati. Študentje so skozi celoten študij spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence študentom omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja, še posebej pa opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

V okviru predlaganega študijskega programa študentje poglabljajo svoje zgodovinsko znanje, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta ter specialistično znanje o zgodovini kot šolskem predmetu, se usposabljajo za samostojno raziskovalno in znanstveno delo na področju didaktike zgodovine ter se usposabljajo za vsestransko pedagoško delo, pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine na različnih stopnjah izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika zgodovine I 30 45 0 0 6 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 3 2
Strokovni izbirni predmeti 4 3
Zunanji izbirni predmeti 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika zgodovine I 30 45 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 10
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina žensk 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina žensk 0 30 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika zgodovine II 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika zgodovine II 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka