Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski pedagoški študijski program Zgodovina

Vsebine

V okviru drugostopenjskega pedagoškega študijskega programa Zgodovina študentje: poglabljajo svoje zgodovinsko-strokovno znanje in znanje s področja didaktike zgodovine, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta, se usposobijo za samostojno načrtovanje in vodenje pouka zgodovine v osnovnih in srednjih šolah, se usposobijo za pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine, se navajajo na samorefleksijo, samovrednotenje in samoocenjevanje vseživljenjskega izobraževanja in se usposobijo za samostojno pedagoško raziskovalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika zgodovine I 30 60 0 0 9 letni
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo I 0 0 0 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika zgodovine II 30 60 0 0 9 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 8
Magistrsko delo 3 0 0 0 0 12
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 13 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5 letni
Zunanji izbirni predmeti 5

Sodelavke in sodelavci oddelka