Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina

Vsebine

Drugostopenjski študijski program Zgodovina prinaša številne vsebinske, teoretske in metodološke novosti. Uvaja študij po smereh in spodbuja interdisciplinarno poglabljanje posameznih tematskih sklopov, predvsem pa ponuja možnost teoretske in metodološke nadgradnje tistih vsebin, pristopov in prijemov, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji.

V okviru študijskega programa študent/-tka poglobi svoje zgodovinsko znanje, pozna in uporablja teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobi specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvija veščine potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstveno-raziskovalno delo v zgodovinski znanosti.

Cilj študijskega programa je, da se študenta/-tka usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 5 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 20
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 10
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Strokovni izbirni predmeti 8 10
Strokovni izbirni predmeti 9 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Starejša zgodovina
Latinski jezik 0 0 75 0 7 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 6
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 10 16
Strokovni izbirni predmeti 11 16
Strokovni izbirni predmeti 12 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Demografska zgodovina 20 40 0 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 letni
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 29
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 5
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Magistrsko delo 3 0 0 0 0 5 zimski
Magistrsko delo 4 0 0 0 0 15 letni
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 15
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 20
Strokovni izbirni predmeti 5 15
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Zunanji izbirni predmeti 15
smer Starejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 24
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Strokovni izbirni predmeti 8 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Demografska zgodovina 20 40 0 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka