Practical Polish for Teachers I

Practical Polish for Teachers I

Study Cycle: 2

Lectures:0

Seminars:0

Tutorials:60

ECTS credit:3

Lecturer(s): izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, Zaposleni bodoči (za najave)

Content

Czytanie i analizowanie tekstów specjalistycznych oraz sporządzanie notatek (teksty argumentacyjne i naukowe; wykorzystanie źródeł).
Rozumienie ze słuchu i streszczanie tekstów specjalistycznych (dyskusja specjalistyczna, wykład, referat, oświadczenie...).
Inne rodzaje wypowiedzi dotyczące wybranej tematyki (pola znaczeniowe).
Dyskusja na dany temat (analiza idiomów, stałych połączeń wyrazowych). Mowa zależna, zabiegi i techniki narracyjne, opanowanie różnych rejestrów stylistycznych języka ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnej polszczyźnie.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych (odgrywanie ról).
Różnica w użyciu wyrazów obcych w języku polskim i słoweńskim.