Slovak in Practice I/1

Slovak in Practice I/1

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 90

ECTS credit: 4

Lecturer(s): lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Základné konverzačné témy: Oslovenia a pozdravy, kontaktové situácie, krajiny a obyvatelia, rodina a osobné údaje, bývanie, mestá a lokality, jedla a nápoje.
Gramatika: základy slovenčiny, rozdiely medzi slovenskou a slovinskou zvukovou rovinou. Základy slovenského pravopisu. Deklinácia substantív, zámen a adjektív v singulári a v pluráli vo všetkých pádoch. Časovanie slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase, slovesné triedy. Tvrdá a mäkká deklinácia adjektív. Predložky a väzba s rozličnými pádmi.