Slovak in Practice I/2

Slovak in Practice I/2

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 90

ECTS credit: 4

Lecturer(s): lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Prebratie nasledujúcich konverzačných tém:
štúdium, práca, relax, služby, šaty robia človeka, spomienky a plány, základné informácie o Slovensku a tradície.
Gramatika: základy slovenčiny, rozdiely medzi slovenským a slovinským hláskovým systémom. Základy slovenského pravopisu. Deklinácia substantív, zámen a adjektív v singulári a pluráli vo všetkých pádoch, časovanie slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase podľa slovesných tried, mäkká a tvrdá deklinácia adjektív, predložky a väzba s jednotlivými pádmi.