Slovak in Practice II/1

Slovak in Practice II/1

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): lekt. Lacova Hana, lekt. Pivk Darija

Prebratie nasledujúcich tém:
Rodina a bývanie, doprava a cestovanie, u lekára, médiá a technológia , nákupy a služby, škola a práca.

Gramatika: deklinácia substantív, adjektív a zámen v singulári a pluráli všetkých pádov vrátane nepravidelností, konjugácia slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase, stupňovanie prísloviek, číslovky, predložky a predložkové väzby s jednotlivými pádmi – s akcentom na kontrastíve so slovinčinou. Počúvanie textov s porozumením.