Interlingual Communication and Culture 2: The Slovak Language

Interlingual Communication and Culture 2: The Slovak Language

Study Cycle: 2

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 4

Lecturer(s): doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet rozvíja vedomosti získané na prvom stupni, porozumenie, písomné a ústne používanie jazyka.
Dve hodiny sú určené oblastiam publicistického a odborného administratívneho štýlu. Študenti čítajú, analyzujú, tvoria a prekladajú rôzne publicistické texty (oznámenie, článok, recenzia, interview, polemika, reklama a pod.) a užitočné texty administratívneho odborného štýlu (napr. životopis, motivačný list, úradný list, prosba, reklamácia), zoznamujú sa tiež s osobitosťami obchodného jazyka (ponuka, objednávka, zmluva a pod.). Využitie učných stratégií pri plánovaní a implementácii procesu učenia sa resp. aktuálnej látky, s ktorou sa zaoberáme.
Dve hodiny sú určené na čítanie, analyzovanie a prekladanie umeleckých textov. Dôraz je na jazykovej stránke textov, študent svoje teoretické poznanie funkčného štýlu umeleckých textov a stratifikácie jazyka aplikuje na konkrétne analyzované texty. Tak sa pripravuje na nasledujúcu odbornú prácu s literárnymi textami (magisterská práca, preklad). Hodiny zahŕňajú tiež prvky kreatívneho písania v cudzom jazyku. V ďalších ústnych prejavoch si študenti precvičujú svoje dorozumievacie schopnosti: jasne a presne opísať náročné obsahy, pri tom zmysluplne pospájať tematické body; presne vyjadriť svoje myšlienky a názory a tiež o nich diskutovať, podporiť ich argumentmi; predovšetkým ide o literárne, kultúrne alebo všeobecne humanistické témy späté so študovaným jazykom. Využitie učných stratégií pri plánovaní a implementácii procesu učenia sa resp. aktuálnej látky, s ktorou sa zaoberáme.

Tematické okruhy: sociálny štát a sociálna nerovnosť, ľudské práva a rodová rovnosť, jazyk a jazyková kultúra, veda a technológie, umenie a kultúra, civilizácia a hodnoty.
Preklad a produkcia útvarov umeleckého, publicistického a odborného štýlu