Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina

Content

Študijski program oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta/-tko. Študentu/-tki omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant/-tka obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant/-tka je sposoben/-na analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti.

Študent/-tka je skozi celoten študij spodbujen/-a k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu/-tki omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Greek History 60 0 0 0 5 zimski
Roman History 60 0 0 0 5 zimski
Slovenian Medieval History 60 0 0 0 5 letni
Introduction to History 40 20 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5 letni
Medieval History of Southeast Europe 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
General History of Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
History of Southeast Europe in Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
2. Year P S V D KT Semester
Slovenian History of the 19th Century 60 0 0 0 5 letni
Slovenian History in Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 5
Elective subjects 3 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Structure and Development of Historical Science 60 0 0 0 5 letni
Theory of History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
General History of the 19th Century 60 0 0 0 5 zimski
History of Southeast Europe in the 19th Century 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar in General History of Middle Ages 0 60 0 0 5 zimski
Seminar in General History of Early Modern Times 0 60 0 0 5 zimski
Seminar in Slovenian History of the 19th Century 0 60 0 0 5 zimski
3. Year P S V D KT Semester
The Diploma's Thesis 0 0 0 0 5 letni
Contemporary Slovenian History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 5
Elective subjects 3 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Contemporary General History 60 0 0 0 5 zimski
Contemporary History of Southeast Europe 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5 zimski
History of Institutions 55 0 5 0 5 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5 letni
Seminar in Contemporary Slovenian History 0 60 0 0 5 letni
Seminar in History of Southeast Europe in the 19th Century 10 50 0 0 5 letni

Staff