Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Zgodovina

Content

Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta/-tko. Študentu/-tki omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant/-tka je sposoben analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti.

Študent/-tka je skozi celoten študij spodbujen/-a k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu/-tki omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Greek History 60 0 0 0 5 zimski
Latin 1 0 0 60 0 4 zimski
Latin 2 0 0 75 0 5 letni
German 1 0 0 60 0 5 zimski
German 2 0 0 75 0 5 letni
General History of Middle Ages 60 0 0 0 5 letni
General History of Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
Slovenian Medieval History 60 0 0 0 5 letni
Introduction to History 40 20 0 0 5 zimski
Medieval History of Southeast Europe 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Seminar Exercises from Modern History 0 0 30 0 3 zimski
Seminar Exercises from Ancient History 0 0 30 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Latin 3 0 0 75 0 5 zimski
Latin 4 0 0 45 0 5 letni
German 3 0 0 75 0 5 zimski
General History of the 19th Century 60 0 0 0 5 zimski
Roman History 60 0 0 0 5 zimski
Slovenian History of the 19th Century 60 0 0 0 5 letni
Slovenian History in Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
Structure and Development of Historical Science 60 0 0 0 5 letni
History of Southeast Europe in Early Modern Times 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 1 10
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Seminar in General History of Middle Ages 0 60 0 0 5 zimski
Seminar in General History of Early Modern Times 0 60 0 0 5 zimski
Seminar in Slovenian History of the 19th Century 0 60 0 0 5 zimski
3. Year P S V D KT Semester
The Diploma's Thesis 0 0 0 0 10 letni
Auxiliary Historical Sciences 45 0 15 0 5 zimski
Contemporary General History 60 0 0 0 5 zimski
Contemporary Slovenian History 60 0 0 0 5 zimski
Contemporary History of Southeast Europe 60 0 0 0 5 zimski
Theory of History 60 0 0 0 5 zimski
History of Institutions 55 0 5 0 5 letni
History of Southeast Europe in the 19th Century 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 10
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Seminar in Roman History 5 55 0 0 5 letni
Seminar in Contemporary Slovenian History 0 60 0 0 5 letni
Seminar in History of Southeast Europe in the 19th Century 10 50 0 0 5 letni

Staff