Studijski programi druge stopnje

Oddelek za zgodovino

Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Zgodovina

Content

Predlagani drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski program Zgodovina oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledano osebnost. Študentom omogoči, da si pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih študentje obvladajo, dosegajo visoke mednarodne standarde. Študentje so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj, jih kritično ovrednotiti ter posredovati. Študentje so skozi celoten študij spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence študentom omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja, še posebej pa opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

V okviru predlaganega študijskega programa študentje poglabljajo svoje zgodovinsko znanje, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta ter specialistično znanje o zgodovini kot šolskem predmetu, se usposabljajo za samostojno raziskovalno in znanstveno delo na področju didaktike zgodovine ter se usposabljajo za vsestransko pedagoško delo, pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine na različnih stopnjah izobraževanja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of History I 30 45 0 0 6 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 4
Elective subjects 3 2
Elective subjects 4 3
Outside elective subjects 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of History I 30 45 0 0 6 letni
Elective subjects 5 10
Elective subjects 6 4
Elective subjects 7 6
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Epistemology of History 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 0 30 0 0 3 letni
Women's History 0 30 0 0 3 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Selected Topics in Contemporary General History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian Local History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Contemporary Slovenian History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
Epistemology of History 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in General History of the Middle Ages 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in Contemporary History of Southeast Europe 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in Mediaeval History of Southeast Europe 0 30 0 0 3 letni
Selected Topics in History of Southeast Europe in Early Modern Times 0 30 0 0 3 letni
Women's History 0 30 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Didactics of History II 30 45 0 0 6 zimski
Master's thesis 0 0 0 0 9 letni
Teaching Practice in History 0 30 0 0 6 letni
Elective subjects 1 5
Outside elective subjects 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of History II 30 45 0 0 6 zimski
Master's thesis 0 0 0 0 9 letni
Teaching Practice in History 0 30 0 0 6 letni
Elective subjects 2 5
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Social History 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Greek World between the Hellenistic Era and Early Byzantium 30 30 0 0 5 zimski
Historical Anthropology 60 0 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in General History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Late Antiquity 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian Mediaeval History 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in Slovenian History of Early Modern Times 30 30 0 0 5 zimski
Selected Topics in History of Southeast Europe in the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
Cultural History 30 30 0 0 5 zimski
Latin 0 0 75 0 5 zimski
German 0 0 60 0 5 zimski
Social History 30 30 0 0 5 zimski

Staff