Etničnost in nacionalizem na Kitajskem

Etničnost in nacionalizem na Kitajskem

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Veselič Maja, red. prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Komunistična država in narodnostno vprašanje, vpliv Sovjetske zveze na kitajsko manjšinsko politiko. Najpomembnejše teorije nacionalizma in etničnosti (primordializem, konstruktivizem) in njihova uporabnost v kitajskem kontekstu. Etničnost in oblikovanje nacionalne države: kitajski nacionalistični diskurzi in politike od konca 19. stol. naprej, inkorporacija mejnih območij. Identifikacija in klasifikacija manjšinskih narodnosti, diskurzi razvitosti in socialne evolucije. Politična uporaba popisov prebivalstva, notranja kolonizacija. Diskurzivni premiki od etničnosti k narodnosti in nato spet k etničnosti ter njihove implikacije. Etničnost in jezik, hegemonija standarda in manjšinska podrejenost, politika dvojezičnosti, dejanske jezikovne prakse. Religija in etničnost: islam na Kitajskem, manjšina Hui. Družbeno življenje narodnostnih kategorij. Manjšinski glas in reprezenatcija, domači orientalizem, turizem. Sodobni kitajski nacionalizem, patriotizem in multietničnost, kreacija homogenih Hanov. Hanska raznolikost in regionalizem, kulturna raznolikost v urbanih okoljih. Popularna kultura in manjšine, upiranje drugačenju. Alternativne vizije modernosti. Transnacionalne vezi večin in manjšin. Narava etničnih konfliktov na Kitajskem, separatizmi, tajvansko vprašanje.