Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka *

Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka *

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Vsebina

Poglobljena obravnava posameznih tem iz zgodovine likovne umetnosti srednjega in novega veka na Slovenskem kot tudi na drugih področjih v povezavi s tekočim znanstveno-raziskovalnim delom nosilca in morebitnih drugih izvajalcev predmeta. Predavanja poleg slovenske zajemajo tematiko bližnjega alpskega in jadranskega prostora pa tudi širši prostor srednje Evrope in italijanskih področij, od koder so prihajali vplivi in spodbude. Teme se določijo vsako leto posebej in so vselej izbrane tako, da predstavijo specialno strokovno problematiko, v katero se pri preglednih predavanjih na 1. stopnji ni mogoče spuščati, hkrati pa tudi tako, da na konkretnem gradivu prikažejo vpetost dogajanja v razvoju likovne umetnosti na Slovenskem v širši evropski prostor, in sicer ob upoštevanju in kritičnem pretresu najnovejših dognanj v stroki in njenih metodoloških dosežkov. Študent se lahko v skladu z možnostmi vključuje v raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.