Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Vsebina

Utemeljeno poznavanje sodobnih teoretičnih in metodoloških dosežkov na raziskovalnem področju socialne / kulturne antropologije. Predmet je oblikovan tako, da na predavanjih študentje in študentke pridobijo prikaze in razlage najsodobnejših dosežkov v stroki – ob retrogradnih prikazih sledi, ki so vodile do njih, pri seminarski obliki dela pa aktivno sodelujejo v usmerjeni diskusiji, med katero obravnavajo ključno literaturo. Ob branju sodobnih etnografskih del se seznanjajo tudi z načini in slogom etnografskega pisanja. Poleg tega predmet posreduje študentom in študentkam še novejše informacije o metodoloških usmeritvah na raziskovalnem polju. Predmet temelji na pregledovanju in branju najnovejših številk izbranih antropoloških periodičnih publikacij in sprotnem spremljanju najodmevnejših novejših monografij.