Magistrsko delo 2

Magistrsko delo 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 29

Vsebina

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja. Magistrsko delo mora vsebovati uvod, tezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Magistrsko delo 2 obsega izdelavo in zagovor magistrskega dela.