Nemški jezik III

Nemški jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gruntar Jermol Ada

Predmet je sestavljen iz dveh sklopov:
a) Nemška slovnica 3
b) Nemške jezikovne vaje 2

a) Nemška slovnica 3
Študenti se bodo seznanili s sintakso nemškega jezika. Osredotočili se bodo na delitev povedi po različnih parametrih (Satz: Satztyp, Satzform, Satzart), vrstni red v nemški povedi (Vorfeld, Nachfeld, Rahmenkonstruktion, Ausrahmung) in pregled odvisnikov v nemščini.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo ter primerjavo s slovenskim jezikom, s čimer študente spodbujamo k razvijaju ustreznih prevodnih strategij.

b) Nemške jezikovne vaje 2:
- utrjevanje slovničnih struktur v sklopu različnih besedil;
- najpogostejše napake pri učenju jezika;
- različne teme iz raznih virov in avtentična besedila;
- utrjevanje zgoraj navedenih slovničnih struktur (glej Nemška slovnica 3) v različnih besedilih.
- Poudarek je na razširjanju jezikovnih kompetenc, in sicer ustnega in pisnega izražanja, slušnega razumevanja ter na širjenju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij itn.

- Jung, Walter (1990): Grammatik der deutschen Sprache. 10., neu bearbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig: Bibliographisches Institut.
- Hall, Karin/Scheiner, Barbara (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München.
- Helbig/Buscha (2001): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Deutschunterricht. Langenscheidt: Berlin et al.
- Nemške jezikovne vaje: materiali, ki ji pripravi učitelj. / German Language Practice: Material prepared by the teacher.
- Toporišič, Jože (2000): Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.
- Ferbežar, Ina et al. (2004): Sporazumevalni prag za slovenski jezik. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.