Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Zgodovina

Vsebine

Študijski program oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta/-tko. Študentu/-tki omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstveno-raziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant/-tka obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant/-tka je sposoben/-na analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti.

Študent/-tka je skozi celoten študij spodbujen/-a k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence diplomantu/-tki omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Grška zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska zgodovina v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Uvod v študij zgodovine 40 20 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Obča zgodovina zgodnjega novega veka 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Slovenska zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Struktura in razvoj zgodovinske znanosti 60 0 0 0 5 letni
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Obča zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Seminar iz obče zgodovine srednjega veka 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja 0 60 0 0 5 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Sodobna slovenska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Sodobna obča zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5 zimski
Zgodovina institucij 55 0 5 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Seminar iz rimske zgodovine 5 55 0 0 5 letni
Seminar iz sodobne slovenske zgodovine 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja 10 50 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka