Cabinet

v tujini

Slovene Studies Teachers at Foreign Universities

Tina Jugovič

Tina Jugović je zaključila študij slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od študijskega leta 2011/12 dela kot učiteljica slovenskega jezika na Fakulteti za humanistiko Šlezijske univerze v Katovicah. Na študijski smeri Slovanska in ruska filologija vodi jezikovne vaje in druge slovenistične predmete. Poleg tega s študenti pripravlja dogodke, ki krepijo prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti na Poljskem; širša poljska javnost se je srečala s številnimi slovenskimi predavatelji, literati, filmskimi in drugimi ustvarjalci.

Tina Jugović je sonosilka projekta Slovensko-poljska kulturna izmenjava, v katerem se povezujejo slovenisti s Šlezijske univerze in polonisti z Univerze v Ljubljani. V okviru dejavnosti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik poučuje na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture in Mladinski poletni šoli ter sodeluje pri pripravi novih didaktičnih gradiv za poučevanje slovenščine kot tujega jezika.  

Tina Jugović je doktorska študentka na Filozofski fakulteti v Ljubljani, področji njenega raziskovanja sta poučevanje slovenščine kot tujega jezika ter kulturni vidiki jezika.

JUGOVIĆ, Tina. Izobraževanje učiteljev slovenščine kot tujega jezika na univerzah v tujini - danes in jutri. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 163–169. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0212-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/06/55-SSJLK_Jugovic%CC%81.pdf

LOJK, Magda, KLEMEN, Matej, JUGOVIĆ, Tina, LUTAR, Mateja. Klanec: družabna igra o Ivanu Cankarju: učni pripomoček. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. ISBN 978-961-06-0075-6.

JUGOVIĆ, Tina.: Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbranih univerzah na Poljskem. V: SOTIROV, Petar (ur.). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (6). Lublin, 2017: Wydawnictwo UMCS, Str. 175–184.

JUGOVIĆ, Tina, KLEMEN, Matej, KERN, Irma, LOKAR, Metka, PIŽENT, Lara. Likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje. V: NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (ur.). Svetovni dnevi slovenske kulture, 3.9. december 2016: Slovenščina na tujih univerzah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 20–21, ilustr. [COBISS.SI-ID 64655714]

JUGOVIĆ, Tina. Gospodarstvo. V: NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (ur.). Svetovni dnevi slovenske kulture, 3.9. december 2016: Slovenščina na tujih univerzah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 64652642]

JUGOVIĆ, Tina: Pri sosedih za mizo: brezekvivalentna leksika in njene leksikografske rešitve v slovensko-hrvaškem in slovensko-srbskem slovarju. V: SOTIROV, Petar (ur.). Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie (5). Lublin, 2015: Wydawnictwo UMCS, s. 132−140.

JUGOVIĆ, Tina, GOJKOŠEK, Mateja, ŠULER-GALOS, Jasmina. Študij slovenščine na Poljskem z vidika študentov. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 147-158. ISBN 978-961-237-655-0. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/50_SSJLK/Jugovic,%20Gojkosek,%20Suler.pdf. [COBISS.SI-ID 54750306]

ALIČ, Tjaša, FERBEŽAR, Ina, JERMAN, Tanja, KNEZ, Mihaela, LOKAR, Metka, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (avtor, urednik), PIRIH SVETINA, Nataša, STRITAR KUČUK, Mojca, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (urednik), HUBER, Damjan (urednik), GUŠTIN, Maša (urednik), JUGOVIĆ, Tina (urednik), TRAMŠEK, Nina (urednik). Kieszonkowy słoweński = Žepna slovenščina. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. ISBN 978-961-237-680-2. [COBISS.SI-ID 275529728]

 

 

 

 

 

Skupina za promocijo slovensko-poljske medkulturne izmenjave.

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)