Ptujska gora

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

Vodja/Head

doc. dr. Dušan Mlacović
Oddelek za zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si

Namestnik/Deputy

prof. dr. Matej Klemenčič
Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
matej.klemencic@ff.uni-lj.si

Naslov/Address

Oddelek za umetnostno zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

c/o Art History Department
Faculty of Arts, University of Ljubljana
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) je raziskovalni center Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ustanovljen je bil leta 2016. Center povezuje raziskovalce, vpete v raziskave predmodernih družbenih, gospodarskih, kulturnih in umetnostnih povezav ter izmenjav na prostoru Beneške republike (tako Terraferme kot Stato da Mar), Svetega rimskega cesarstva (še posebej habsburških dednih dežel), Ogrske in Osmanskega imperija. Tovrstne raziskave imajo na Univerzi v Ljubljani dolgo tradicijo. Živimo in delujemo na presečišču dveh nekdanjih velikih osi pretoka ljudi in idej, Benetke – Dunaj in Evropa – »Orient«, zaznamovanim s stikom alpskega, jadranskega in panonskega prostora. Posvečamo se kompleksnim zgodovinskim dogajanjem v omenjenem prostoru v predmodernih obdobjih kakor tudi njihovi recepciji in njihovim posledicam od 19. stoletja naprej.

ICCHS sodeluje z raziskovalci in programsko sorodnimi inštitucijami iz Slovenije in drugih držav. Organiziramo predavanja, okrogle mize in simpozije. Prizadevamo si za sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Vzpostavili smo raziskovalno platformo v obliki spletnega dokumentacijskega portala za raziskovalce, ki jih zanimajo področja našega delovanja. V okviru slednjega dokumentiramo umetnostne spomenike in urejamo fototeko Oddelka za umetnostno zgodovino, ki pokriva alpski, jadranski in panonski prostor. Izdajamo strokovne publikacije in zgodovinske vire v okviru podserije ICCHS v zbirki Historia artis.

Na spletni strani ter Facebook strani so dostopne dodatne informacije o trenutnih aktivnostih, novice ter prihajajoči dogodki.
------------------------------------------------

Established in 2016, the International Centre for Comparative Historical Research (ICCHS) is a research centre of the Departments of Art History and History at the University of Ljubljana’s Faculty of Arts. The centre brings together researchers exploring pre-modern social, economic, cultural, and artistic connections or exchanges in the area of the Venetian Republic (both the Domini di Terraferma and the Stato da Màr), the Holy Roman Empire (particularly the Habsburg Erlablande, i.e. hereditary lands), Hungary, and the Ottoman Empire. The University of Ljubljana boasts a long tradition of this type of research. We live and operate at an intersection of two former important axes of movement of people and ideas, namely Venice — Vienna and Europe — the Orient, which were marked by the contact of the Alpine, Adriatic, and Pannonian space. We focus on complex historical events in the pre-modern period of the area at hand, as well as their perception and consequences from the 19th century onwards.

The ICCHS collaborates with researchers and similar institutions in Slovenia and abroad. The Centre organizes lectures, panels, and symposia. We strive to participate in national and international research projects. We have created a research platform in the form of a documentary portal for researchers interested in our field of activity, which includes documenting memorials, organizing the photo library of the Department of Art History, covering the Alpine, the Adriatic, and the Pannonian space. The Centre issues publications and historical sources in the scope of its collection Historia artis.

You can find other information about current activities, news and events on our website and Facebook page.

Mednarodna doktorska poletna šola

V dneh od četrtka, 29. junija 2023 do sobote, 1. julija 2023 je v prostorih Filozofske fakultete, Arhiva Republike Slovenije in na terenu (Sečoveljske soline, Piran, Antonijev rov rudnika živega srebra v Idriji) potekala mednarodna doktorska poletna šola z naslovom "Eastern Mediterranean coastal and island environments: natural resources, their uses and perceptions (15th-18th centuries)" v organizaciji centra ICCHS in konzorcija francoskih univerz, zbranih v programu "Gouverner les Îles: Territoires, ressources et savoirs des sociétés insulaires en Méditerranée" pri l’École française de Rome, s podporo programske skupine Slovenska zgodovina.

Poletne šole se je udeležilo šest doktorskih študentov iz Francije (Guillaume Cleyet-Merle, Alice Fournier, Pauline Mailloux), Hrvaške (Igor Krnjeta in Julijan Sutlović) in Slovenije (Tadej Pavkovič), delo je potekalo pod vodstvom izvajalcev poletne šole prav tako iz Francije (dr. Pauline Guéna, raziskovalni center TELEMMe, Aix-en-Provence, dr. Hayri Gökşin Özkoray, Univerza v Aix-Marseilleju, dr. Solène Rivoal, Univerza v Toulouseu), Hrvaške (Irena Radić Rossi, Univerza v Zadru) in Slovenije (dr. Žiga Zwitter, dr. Dušan Mlacović, Oddelek za zgodovino FF UL).

Udeležence je v imenu Republike Francije pozdravil g. Karl Cogard, svetovalec veleposlaništva Republike Francije in direktor Francoskega inštituta v Sloveniji, v dekanjinem imenu jih je pozdravil doc. dr. Dušan Mlacović, vodja ICCHS. G. Cogard je udeležencem tudi predstavil programe francoske vlade, s pomočjo katerih je mogoče sofinancirati njihov nadaljnji študij, izpopolnjevanje in znanstveno-raziskovalno delovanje. Prvi dan poletne šole je bil posvečen predispozicijam in posebnim primerom raziskovanja naravnih virov v Sredozemlju, njihovi rabi in percepciji ter metodologiji raziskovanja. V ARS-ju smo si v depojih ogledali zbirke, ki imajo velik pomen za raziskovanje okoljske zgodovine na Slovenskem in drugod. Drugi dan je bil posvečen predstavitvam raziskav in projektov udeležencev ter diskusiji. Tretji dan smo dejavnosti izvedli na terenu, ogledali smo si osnove postopkov pridobivanja soli v predindustrijskih časih na ti. paški način v Sečoveljskih solinah. Po kratkem ogledu Pirana, središča solinarstva in nekdanje komune z arhivskim gradivom, ki sega v 13. stoletje, smo si v Antonijevem rovu rudnika živega srebra v Idriji ogledali predstavitev predindustrijskih postopkov pridobivanja živega srebra.

Zadnji dan poletne šole je bil izveden kot skupna doktorska delavnica za njene udeležence in za doktorande oddelkov za zgodovino slovenskih javnih univerz, zato se jim je na poti v Sečovlje, Piran in Idrijo pridružilo še devet doktorskih študentov in študentk z Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.

 

Mednarodni simpozij Komunalna upravna poslopja v srednjem veku – podoba, pomen in namen
akad. dr. Nella Lonza, foto: Božidar Flajšman

akad. dr. Nella Lonza, foto: Božidar Flajšman.

V četrtek, 13. aprila 2023, in v petek, 14. aprila 2023, je v koprski palači Gravisi-Buttorai potekal mednarodni simpozij z naslovom Komunalna upravna poslopja v srednjem veku – podoba, pomen in namen v organizaciji Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozij je otvorila dr. Renata Novak Klemenčič (ICCHS), vodja projekta Koprska Pretorska palača: Podoba, pomen in namen. Sledil je pozdravni nagovor Deana Krmaca, predstavnika Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio«, ki je pri izvedbi simpozija sodelovala kot soorganizatorica ter gostiteljica v prostorih svoje palače.

Na prvi sekciji so s svojimi prispevki sodelovali dr. Irena Benyovsky Latin, dr. Tatjana Koprivica in dr. Dušan Mlacović.

Zvečer je sledilo predavanje ob 600.letnici statuta koprske komune z naslovom »Gli statuti di Capodistria nel loro paesaggio storico e giuridico«. Zbrane so najprej pozdravili mag. Nada Čibej, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper, ki je prav tako sodeloval kot soorganizator dogodka, Mario Steffè, podžupan Mestne občine Koper in predsednik Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio«, Aleš Bržan, župan Mestne občine Koper ter Dušan Mlacović (ICCHS), ki je tudi predstavil predavateljico, akademikinjo dr. Nello Lonza z Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Predavanja se je udeležil tudi generalni konzul Republike Italije Giovanni Coviello.

Drugi dan simpozija, v petek, 14. aprila 2023, sta bili na vrsti dve sekciji. Na prvi sta sodelovala dr. Petar Strunje in akad. dr. Nella Lonza, na drugi pa dr. Miriam Davide in dr. Renata Novak Klemenčič. Po zaključni diskusiji je za udeležence simpozija sledil ogled statuta koprske komune v Pokrajinskem arhivu Koper (statut hrani Državni arhiv na Reki) ter ogledi koprskih srednjeveških in upravnih objektov.

Vljudno vabljeni k ogledu posnetka predavanja akad. dr. Nelle Lonza ter k ogledu knjižice povzetkov.

Patrons, intermediaries, Venetian artists in Vienna & imperial domains (1650-1750) (ur. Enrico Lucchese, Matej Klemenčič)

Znanstvena monografija je rezultat dela na ARRS projektu Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650-1750), ki je potekal v okviru Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Povezava do znanstvene monografije

Izvleček

The volume explores the history of the relations between patrons, intermediaries, and Venetian artists in Vienna and in the domains of the Holy Roman Empire between 1650 and 1750. In that period, there was no break between the performing and figurative arts. Based on the studies of Francis Haskell, it can also be said that patronage in Vienna in the Baroque age was part of a cosmopolitan network in which intermediaries were key players. The twenty-five essays are case studies of these relationships that took place both in the territories of the House of Habsburg and in the imperial fiefs, as well as in the rest of Europe, including some non-Venetian artists.

 

Doktorska delavnica/poletna šola "Eastern Mediterranean coastal and island environments: natural resources, their uses and perceptions (15th-18th centuries)"

V dneh od četrtka, 29. junija 2023 do sobote, 1. julija 2023 bo v prostorih Filozofske fakultete in na terenu potekala tridnevna mednarodna doktorska delavnica/poletna šola z naslovom "Eastern Mediterranean coastal and island environments: natural resources, their uses and perceptions (15th-18th centuries)", ki jo organizirata center ICCHS Ljubljana in konzorcij francoskih univerz, zbranih v programu  Gouverner les Îles: Territoires, ressources et savoirs des sociétés insulaires en Méditerranée pri l’École française de Rome, s podporo programske skupine Slovenska zgodovina. Na delavnici sodeluje sedem doktorskih študentov iz Francije, Grčije, Hrvaške in Slovenije. Del programa delavnice/poletne šole, ki bo potekal na Filozofski fakulteti v četrtek, 29. junija 2023 in v petek, 30. junija 2023 v predavalnici 4-Rim (glej program v angleškem jeziku) je odprt za javnost, dobrodošli. Informacije o delavnici: dusan.mlacovic@ff.uni-lj.si in ziga.zwitter@ff.uni-lj.si.

 

Prispevki z znanstvenega posveta ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Contibuti per convegno scientifico per la ricorrenza del 300o anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di Monte Santo (v pripravi)

Janez Höfler, Oglejski generalni vikarji in drugi patriarhovi pooblaščenci na Slovenskem v poznem srednjem veku (1300–1535) (ur. Matej Klemenčič)
Kraj in leto izida: Ljubljana, 2022
Zbirka: historia artis, podzbirka ICCHS
Založba: Založba Univerze v Ljubljani

Patrons, intermediaries, Venetian artists in Vienna & imperial domains (1650–1750) (ur. Enrico Lucchese, Matej Klemenčič)
Kraj in leto izida: Firenze, 2022
Založba: Leonardo Libri

Maffeo Vallaresso, Epistolario (1450–1471) e gli altri documenti trasmessi dal codice vaticano Barberiniano latino 1809 (ur. Matteo Melchiorre, Matteo Venier)
Kraj in leto izida: Ljubljana, 2021
Zbirka: historia artis, podzbirka ICCHS
Založba: Znanstvena založba Filozofske fakultete

Enrico Lucchese (Trst/Trieste), februar-maj 2018 / February-May 2018

Stefanie Paulmichl (University of Trento), junij-julij 2016 / June-July 2016: Sulle tracce di Giovanni da Brunico/ Auf den Spuren des Hans von Bruneck

Sklep o ustanovitvi ter predlog pravilnika je bil potrjen na dopisni seji sveta Oddelka za umetnostno zgodovino (12.–16. 11. 2015) in na dopisni seji sveta Oddelka za zgodovino (6.–11. 11. 2015).

I. USTANOVITEV

V skladu s Pravili Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (v nadaljevanju Center) ukvarja z raziskovalno-razvojno in dokumentacijsko dejavnostjo. Deluje v okviru Oddelka za umetnostno zgodovino in Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: ustanovna oddelka). Eden od ustanovnih oddelkov lahko po odločitvi Sveta tega oddelka kadar koli izstopi iz Centra. V tem primeru se smiselno prilagodi obstoječi pravilnik.

II. IME

Ime Centra je: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave: Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva

Angleška verzija:

International Center for Comparative Historical Studies: Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

Kratica: ICCHS

III. SEDEŽ

Sedež Centra je v sobi 339 v prostorih Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

IV. ČLANSTVO

Člani Centra so lahko učitelji, sodelavci, znanstveni delavci in tehnični sodelavci ustanovnih oddelkov, ki podpišejo pristopno izjavo o članstvu, ne glede na delež zaposlitve ali upokojitev. Članstvo velja vse do pisnega preklica. V projektih ali dejavnostih Centra lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci in študenti. Zunanji člani centra so lahko inštitucije iz Slovenije in drugih držav, s katerimi fakulteta na predlog Centra podpiše dogovor o sodelovanju, in njihovi sodelavci, ki podpišejo izjavo o članstvu.

V. ORGANI CENTRA

Vodjo Centra in njegovega namestnika na predlog članov Svetov ustanovnih oddelkov imenujeta in razrešujeta Sveta ustanovnih oddelkov, pri čemer oba Sveta odločata o obeh kandidatih. Mandat vodje centra in namestnika je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. V odsotnosti vodje Centra njegove obveznosti in odgovornosti prevzame namestnik vodje Centra. Vodja Centra in njegov namestnik morata biti zaposlena na ustanovnih oddelkih, eden na prvem in eden na drugem, pri čemer velja pravilo izmenjavanja (vodja je vsak mandat z drugega ustanovnega oddelka). Center ima mednarodni svetovalni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih inštitucij in drugi mednarodno uveljavljeni raziskovalci.

VI. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI

Center bo izvajal predvsem naslednje aktivnosti:

 • podpora znanstveno-raziskovalnim dejavnostim oddelkov, predvsem v mednarodnem prostoru;
 • organizacija gostujočih predavanj, delavnic, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti;
 • dokumentiranje umetnostne in druge dediščine srednjega in zgodnjega novega veka, predvsem v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem;
 • vodenje dokumentacijskega internetnega portala;
 • sodelovanje pri urejanju Fototeke Oddelka za umetnostno zgodovino;
 • priprava in izdelava publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni obliki.

VII. POSLOVANJE

Poslovanje Centra, z izjemo stikov z javnostmi, poteka preko skupnih organizacijskih enot in skupnih strokovnih služb Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Če ima Center dovolj lastnih sredstev, se lahko zaposli sodelavca za izvajanje posameznega projekta, dejavnosti ali za administrativne potrebe. Sredstva Centra se stekajo na transakcijski račun Filozofske fakultete. Center ima svoje stroškovno mesto. Vodji Centra in njegovemu namestniku je omogočen vpogled v celotno stanje, stanje na posameznem projektu in posameznih dejavnostih. Sredstva določenega projekta, ki se izvaja kot projekt Centra, se uporabljajo namensko za izvajanje tega projekta.

VIII. FINANCIRANJE

Finančna sredstva Center pridobiva z lastno dejavnostjo, s prodajo publikacij, z opravljanjem dejavnosti za druge naročnike, preko razpisov in pogodb za pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.

V primeru izstopa enega oddelka ali prenehanja delovanja centra bosta ustanovna oddelka poskrbela za dokončanje tekočih projektov in za namensko porabo projektnih sredstev v okviru omenjenih projektov. Morebitna sredstva, ki jih center pridobi s strani enega od obeh ustanovnih oddelkov in niso bila porabljena do izstopa ali ukinitve centra, se vrnejo na oddelek, ki je omenjena sredstva centru zagotovil. Vsa druga sredstva s stroškovnega mesta centra, ki niso sredstva projektov centra  in ki niso sredstva, ki jih je za delovanja centra zagotovil kateri od ustanovnih oddelkov, se ob izstopu ali ukinitvi centra enakomerno razdelijo med oba oddelka.

IX. HONORIRANJE

Vsa plačila so usklajena s cenikom Filozofske fakultete.

X. UVELJAVITEV PRAVILNIKA

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi Senat Filozofske fakultete. Pravilnik je dostopen v tiskani in elektronski obliki.

[31]

Mednarodni simpozij Komunalna upravna poslopja v srednjem veku - podoba, pomen in namen/ Convegno internazionale Edifici amministrativi comunali nel Medioevo - aspetto, significato, scopo / Međunarodni skup Komunalne upravne palače u srednjem vijeku - izgled, namjena, značenje

Koper, Palača Gravisi-Buttorai, 13. 4. - 14. 4. 2023

Vabilo SLO
Vabilo IT
Program 
Zbornik povzetkov / libro dei riassunti / zbornik sažetaka
Gradivo za novinarje
Povezava do predavanja "Gli statuti di Capodistria nel loro paesaggio storico e giuridico" akad. dr. Nelle Lonza"

[30] Predavanje dr. Emirja Filipovića
[29] Dubrovka Botica, O periodizaciji arhitekture u hrvatskoj povijesti umjetnosti - mješoviti gotičko-renesansni stil u tekstovima druge polovice 20. stoljeća, 24. 5. 2022
[28] Irena Benyovsky Latin, Mletački kneževi u istočnojadranskim gradovima i njihov utjecaj na urbano oblikovanje gradova (u razdoblju od IV. križarskoj rata do Zadarskog mira), 12. 4. 2022 (posnetek predavanja)
[27]

Razstava Mesto in otok: Poskus rekonstrukcije razvoja srednjeveškega Kopra. Koper, Mala loža: 29. 3. - 19. 4. 2022 (posnetek otvoritve razstave)

Spremljevalni program: 

 • 5. 4. 2022, 18.00: Ana Jenko Kovačič, Koper 12. in 13. stoletja med komuno in škofijo, med oglejskimi patriarhi in Benetkami (posnetek predavanja
 • 12. 4. 2022, 18.00: Renata Novak Klemenčič, Ostanki srednjeveške arhitekture v Kopru in problem njene interpretacije (posnetek predavanja)
[26]
Photis Baroutsos, Ionian Islands and the West, 22. 3. 2022
[25]
Mario Pintarić: Naročniki in kiparji med Reko in Ljubljano v 18. stoletju / Naručitelji i kipari između Rijeke i Ljubljane u 18. stoljeću, 19. 5. 2021.
[24]

Erika Bordon: Vrt kot prizorišče dialogov o lepoti in ljubezni v Dubrovniški republiki 16. stoletja, 21. 4. 2021.

Video

[23]

Angelika Ergaver: Kultura časti in maščevanja v črnogorskem in albanskem visokogorju v zgodnjem novem veku, 14. 4. 2021.

Video

[22]

Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650-1750) / Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650-1750)

Mednarodna znanstvena konferenca / International conference, 24.–26. 9. 2020, online.

Zbornik povzetkov

Stefano Mazzoni: Sullo spettacolo europeo di Antico regime / O evropskem gledališču ancien régima

Rudi Risatti: I Burnacini a Vienna – il trasferimento di una famiglia di scenografi da Venezia alla corte imperiale / Burnaciniji na Dunaju – o selitvi družine scenografov iz Benetk na cesarski dvor

Marco Capponi: «[...] quanto debolmente son andato figurando»: Alessandro Zen e il pronao di San Nicolò da Tolentino a Venezia (1706–1714) / »[...] quanto debolmente son andato figurando«: Alessandro Zen in pronaos beneške cerkve San Nicolò da Tolentino (1706–1714)

Alessandro Quinzi: Giovanni Pacassi da Gorizia a Schönbrunn / Giovanni Pacassi iz Gorice v Schönbrunn

Ingeborg Schemper-Sparholz: From Imperial Sculptor in Vienna to Royal Sculptor in Dresden – Lorenzo Mattielli (1686–1748) and his Career-enhancing Social Network / Od dvornega kiparja na Dunaju do kraljevega kiparja v Dresdnu – Lorenzo Mattielli (1686–1748) in vpliv njegovega socialnega omrežja na kariero

Jean-Philippe Huys: Le réseau artistique vénitien de Daniele Antonio Bertoli (1677–1743), dessinateur et animateur à la cour impériale de Vienne / Beneško umetnostno omrežje Daniela Antonia Bertolija (1677–1743), risarja in kulturnega promotorja na dunajskem cesarskem dvoru

Enrico Lucchese: Angela Carriera, Giovanni Antonio Pellegrini e Daniele Antonio Bertoli tra Venezia, Vienna e San Daniele del Friuli / Angela Carriera, Giovanni Antonio Pellegrini in Daniele Antonio Bertoli med Benetkami, Dunajem in San Daniele del Friuli

Gianluca Stefani: Un diplomatico a Vienna: mecenati, musici e artisti nella corrispondenza di Giuseppe Riva (1729–1739) / Diplomat na Dunaju: meceni, glasbeniki in umetniki v korespondenci Giuseppa Rive (1729–1739)

Bernardina Sani: 1730: il viaggio di Rosalba Carriera a Vienna. Uno sguardo agli intermediari / 1730: potovanje Rosalbe Carriere na Dunaj. Pogled na posrednike

Antonio Cipullo: Antonio Corradini e Vienna, proposte per una rete di contatti / Antonio Corradini in Dunaj, predlogi za omrežje poznanstev

Silvia Tammaro: An International Charade. Anton Maria Zanetti the Elder and Eugene of Savoy’s Paintings / Mednarodna šarada. Anton Maria Zanetti starejši in slike Evgena Savojskega

Bożena Anna Kowalczyk: Anton Maria Zanetti e i Canaletto Liechtenstein / Anton Maria Zanetti in liechtensteinski Canaletto

Paolo Pastres: Algarotti e Metastasio tra Vienna e Venezia: ultimi bagliori rococò dell’intermediazione artistica / Algarotti in Metastasio med Dunajem in Benetkami: zadnji rokokojski utrinki umetnostnega posredništva

Julia Strobl: „[...] la contessa d’Althann, ed il suo divino Correggio” – Francesco Algarotti and the art collection of Maria Anna Pignatelli Althann in Vienna / „[...] la contessa d’Althann, ed il suo divino Correggio” – Francesco Algarotti in umetnostna zbirka Marie Anne Pignatelli Althann na Dunaju

Linda Borean: Venezia 1680–1730. La professione dell’artista tra Centro e periferie / Benetke 1680–1730. Poklic umetnika med središčem in obrobji

Mateja Jerman: Let There Be Light – Venetian Lamps and Altar Candelabras in the Churches of Croatian Littoral on the South-Eastern Border of the Holy Roman Empire / Bodi svetloba – Beneške svetilke in oltarni kandelabri v cerkvah hrvaškega Primorja na jugovzhodni meji Svetega rimskega cesarstva

Damir Tulić – Mario Pintarić: The Finest 18th Century Art Commission in Rijeka: the Orlando Family and the Presbytery of the Collegiate Church of St. Mary’s Assumption / Najodličnejše umetnostno naročilo 18. stoletja na Reki: družina Orlando in prezbiterij kolegiatne cerkve Marijinega Vnebovzetja

Nina Kudiš: Daniele Antonio and Gian Domenico Bertoli: the Possession of the Castle of Bribir and the Donations to its Parish Church / Daniele Antonio in Gian Domenico Bertoli: Bribirski grad in donacije župnijski cerkvi

Roberto Pancheri: Un dilettante trentino a Salisburgo: il conte Francesco Lattanzio Firmian e i suoi rapporti con gli artisti veneti / Tridentinski diletant v Salzburgu: Frančišek Laktancij grof Firmian in njegove povezave z beneškimi umetniki

Luka Ručigaj: Intermediaries in the book-trade between the printing centres and Ljubljana. A case study of the Fuerstlich Auerspergsche Fideicommisbibliothek zu Laybach / Posredniki pri trgovini s knjigami med tiskarskimi središč in in Ljubljano. Študijski primer turjaške knežje fidejkomisne knjižnice v Ljubljani

Zuzana Orálková – Jana Zapletalová: «Far giungere in Moravia porcellana cinese, cani, quadri, pellicce, colori, frutta esotica, reliquie, ostriche...» – Mediatori, agenti, mercanti di Karel von Lichtenstein- Castelcorno, principe vescovo di Olomouc, tra Venezia e l’Europa centrale / »Far giungere in Moravia porcellana cinese, cani, quadri, pellicce, colori, frutta esotica, reliquie, ostriche...« – Posredniki, agenti, trgovci olomuškega knezoškofa Karla Lichtenstein-Castelcorno med Benetkami in Srednjo Evropo

Tina Košak: Between Netherlandish and Venetian in late 17th century Styria: Flemish art dealers, intermediaries of Italian descent and the specifics of local demand / Med beneškim in nizozemskim v poznem 17. stoletju na Štajerskem: flamski umetnostni trgovci, posredniki italijanskega porekla in posebnosti lokalnega povpraševanja

Michele Danieli: Tre dipinti per il principe Eugenio di Savoia acquistati a Bologna / Tri slike, kupljene v Bologni za princa Evgena Savojskega

Lorena Vallieri: Tra Bologna, Venezia e Vienna: notizie di spettacolo nel carteggio di Sicinio Pepoli / Med Bologno, Benetkami in Dunajem: gledališke notice v korespondenci Sicinia Pepolija

Francesco Speranza: Pietro Maria Guarienti – un agente per Dresda tra l’Italia e l’Impero / Pietro Maria Guarienti – dresdenski agent med Italijo in cesarstvom

Berthold Over: On the Move: Itinerant Impresarios as Intermediaries of Operatic Personnel, Music and Spectacle / Na poti: potujoči impresariji kot posredniki opernega osebja, glasbe in gledališča

Giovanni Polin: Impresari e maestri come intermediari del dramma per musica tra Venezia e l’Europa centro settentrionale: alcuni casi esemplari / Impresariji in dirigenti kot posredniki libretov med Benetkami in zahodom Srednje Evropo: nekaj primerov

[21] 
Riccardo Lattuada, An anti-romantic approach to Baroque Art in the ways of Federico Zeri. Remarks on building images' methods in Orazio and Artemisia Gentileschi, Luca Giordano and others / Ne-romantičen pristop k raziskovanju baročne umetnosti na Zerijev način. Opombe k kompozicijskim metodam Orazia in Artemisie Gentileschi, Luca Giordana in drugih, 10. 12. 2019.
[20]
Francesco Bettarini: Notaries and notary services in Late Medieval Adriatic. Professional writers between public and private / Notarji in notarsko poslovanje na Jadranu v poznem srednjem veku. Poklicni pisci med javnim in zasebnim, 8. 10. 2019.
[19]

Umetnost v Gradcu okrog leta 1600, 21. 5. 2019

Susanne König-Lein: "Filled with many rarities": The Kunstkammer in Graz and the cultural exchange in the Habsburg Empire around 1600 / “Poln številnih redkosti”: graški umetnostni kabinet in kulturne izmenjave v habsburškem cesarstvu okrog leta 1600.

Edgar Lein: An almost forgotten Tintoretto in the Parish church of Graz / Skoraj pozabljeni Tintoretto v župnijski cerkvi v Gradcu.

[18]

Vzhodnojadranska obala med Bizancem in Karolingi (750–850), 8. 3. 2019

Neven Budak: Prva renesansa na vzhodnem Jadranu

Miljenko Jurković, Če je politično Bizanc še prisoten, je v umetniškem izrazu izginil davno pred Karolingi

Soorganizacija s Katedro za zgodovino srednjega veka in za pomožne zgodovinske vede Oddelka za zgodovino.

[17]

Benediktinstvo na Rabu: družba, umetnost, glasba. Znanstveni posvet v soorganizaciji s samostanom Sv. Andreja na Rabu in Filozofsko fakulteto Univerze na Reki; Rab, Hrvaška, 31. 1. - 2. 2. 2019.

Četrtek, 31. januar 2019 ob 18.00, Rab, Dvorana mestnega sveta (Gradska vijećnica):

 • Dušan Mlacović, Rabsko benediktinstvo in soline
 • Saša Potočnjak, Regula Otcza S. Beneditta. Obrachiena u jezik hervaski iz samostana Sv. Andreja na Rabu
 • Barbara Španjol Pandelo, Po sledeh Vivarinijevega poliptiha iz samostanske cerkve Sv. Andreja na Rabu

Petek, 1. februarja 2019 ob 17:00, Supetarska Draga, podružnična šola:

 • Marijan Bradanović, Sv. Peter na Rabu in benediktinska dediščina Jadrana
 • Barbat, župnijska cerkev Sv. Štefana ob 19.00:
 • Gordana Sobota Matejčić, Kosi renesančnega poliptiha v cerkvi Sv. Štefana v Barbatu na Rabu

Sobota, 2. februarja 2019 ob 18:00, Rab, cerkev Sv. Andreja

 • Mirko Jankov, Ob "jeku odmeva" benediktinskega liturgično-glasbenega življenja in prizadevanj na otoku Rabu

Program znanstvenega posveta v hrvaškem jeziku

[16]
Martin Krummholz: "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century, 8. 6. 2018.
[15]
Daniel Premerl: Zagreb u Bolonji – Ikonografija baroknih zidnih slika u refektoriju Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji, 5. 6. 2018
[14] 
Andrea De Marchi: Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa / Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del; Cristina Guarnieri: Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia / Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah, 25. 5. 2018.
[13]
Tomaž Lazar: Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja, 15. 5. 2018.
[12] 
Sašo Jerše: Oder brez kulise. Deželne hiše, lontovži, notranjeavstrijskih stanov ter njihove stvarne in simbolne razsežnosti, 18. 4. 2018.
[11]
Diego Calaon: “L’Isola che non c’è” (Dežela Nije): pripovedi o Benetkah/Malamoccu 8. stoletja / “L’Isola che non c’è” (Never ever land): Narratives about the 8th Century Venice/Malamocco; Zgodnjesrednjeveške Benetke in suženjstvo: organizacijske strategije trgovanja in prisilnega dela med arheologijo in historiografijo / Early Medieval Venice and Slavery: Trade and Labor Organization Polices between Archaeology and Historiography; Od Ravene do Ogleja: arheologija in zamišljanje zgodnjesrednjeveškega severnega Jadrana / From Ravenna to Aquileia: Re-imaging the Early Medieval Upper Adriatic according to the Archaeology, 20. 3. 2018.
[10]

Arhitekturna zgodovina 5 / Architectural History 5. Mesto v srednjem in zgodnjem novem veku / Towns and Cities during the Medieval and Early Modern Periods.

Posvet / Colloquium. Ljubljana, Filozofska fakulteta / Faculty of Arts, predavalnica / Room 343, 24.–25. 11. 2017
Petek, 24. november 2017 / Friday, 24 November 2017

9.30–10.00: Otvoritev posveta / Inaugural Addresses:

 • prof. dr. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani /Dean of the Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Director General of the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

10.00–13.00: Predseduje / Chair Dušan Mlacović

 • Miha Kosi: Ustanovitev mesta – podelitev mestnih pravic realnost ali konstrukt)
 • Predrag Marković: Regnum et sacerdotium: uloga vjere i politike vladara iz dinastije Arpadovića u postanku gradova Zagreba (1094.) i Čazme (1232.)
 • Irena Benyovsky Latin: Utjecaj mletačke vlasti na urbane promjene istočnojadranskih gradova u 13. stoljeću (izabrani primjeri)
 • Ana Plosnić Škarić: Naručitelji i graditeljska djelatnost u Trogiru u 15. stoljeću
 • Laris Borić: Priča o dva grada (i jednoj dvojnoj komuni): Osor i Cres u zoru ranog novog vijeka

15.30–18.00: Predseduje / Chair Robert Peskar

 • Mojca Marjana Kovač: Milje (Muggia): razlike in podobnosti ohranjenih srednjeveških urbanističnih elementov naselbine
 • Fedja Košir: Urejeni sestoji srednjeveških mest na Slovenskem
 • Aleksander Ostan: Kako se paradigmatski kopernikanski obrat na prehodu iz srednjega v novi vek manifestira v podobi in oblikotvorju mest
 • Živa Deu: Stara naselbinska jedra – zapuščina preteklosti in sodoben življenjski utrip

Sobota, 25. november 2017 / Saturday, 25 November 2017

9.30–13.00: Predseduje / Chair Ana Plosnić Škarić

 • Sofija Sorić: Urbanistička transformacija Zadra od »vrtnog grada« do vojne utvrde
 • Ratko Vučetić, Ivana Haničar Buljan: Transformacija srednjovjekovnog grada, primjer Varaždina i Osijeka
 • Renata Novak Klemenčič, Tim Mavrič: Srednjeveški Koper v baročni preobleki
 • Matej Klemenčič: Spremenljivke in konstante v urbanistični podobi Ljubljane v zgodnjem novem veku
 • Dubravka Botica: Trgovi na Gradecu. O funkciji i oblikovanju javnih prostora u gradovima 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj
 • Dušan Mlacović: Franciscejski kataster kot vir za urbano zgodovino, primer mesta Rab

15.00–17.00: Urbanistične spremembe Ljubljane (vodstvo / guided tour)

Zbornik povzetkov

Organizator / Organised by: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Department of Art History, Faculty of Arts, University of Ljubljana, International Center for Comparative Historical Studies (ICCHS), Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

[9]

Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje / Convegno scientifico per la ricorrenza del 300o anniversario dell´incoronazione dell´immagine della Madonna di Monte Santo.

Posvet / Colloquium. Frančiškanski samostan Sveta Gora / Convento francescano di Monte Santo. Sobota, 7. oktobra 2017, ob 9.00 / Sabato, 7 ottobre 2017, alle 9.00

Odprtje posveta in pozdravni nagovori / Presentazione convegno e saluti: Matej Klemenčič, p. Simon Peter Berlec

9.30–12.30

Predseduje / Presiede: Renato Podbersič

 • Sergio Tavano: Kulturnozgodovinski spomini na Svetogorsko Mater Božjo in njeno svetišče / Significati (e ricordi) storico-culturali della Madonna di Monte Santo e del suo Santuario
 • Liliana Ferrari, Lucia Pillon: Kulturnozgodovinski oris Goriške na začetku 18. stoletja / Il contesto storico-culturale del Goriziano all´inizio del XVIII secolo
 • Jože Škofljanec: Frančiškani province sv. Križa, varuhi svetogorskega svetišča / I francescani della Provincia di Santa Croce, custodi del Santuario di Monte Santo
 • Vojko Pavlin: Prostor prve svetogorske cerkve / La localizzazione della prima chiesa di Monte Santo
 • Pavla Jarc: Umetnostnozgodovinska podoba cerkve na Sveti Gori / Il quadro storico-artistico della chiesa di Monte Santo
 • Silvin Krajnc OFM: Pomen kronanja svetih podob / Il significato delle incoronazioni delle immagini sacre

14:00-18:00

Predseduje / Presiede: Matej Klemenčič

 • Renato Podbersič: Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar / L´incoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar
 • Anchise Tempestini: Avtor milostne podobe na Sveti Gori / L´autore dell´immagine venerata nel Santuario di Monte Santo
 • Ferdinand Šerbelj: Kopije in variante podobe Svetogorske Matere Božje / Copie e varianti dell´immagine della Madonna di Monte Santo
 • Alessandro Quinzi: Ikonografija zgodbe Uršule Ferligoj / L´iconografia della storia di Ursula Ferligoi
 • Katra Meke: Ana Katarina pl. Schellenburg, darovalka zlatih kron / Ana Katarina Schellenburg, donatrice delle corone d´oro
 • Miha Jeršek: Značilnosti draguljev v kroni Svetogorske Matere Božje / Le carateristiche dei gioielli della corona della Madonna di Monte Santo

Organizator / Organizzato da: Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Centro internazionale per la ricerca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell´Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento francescano di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena.

[8]

Beneško baročno kiparstvo – trenutno stanje raziskav in nove perspektive / Venetian Baroque Sculpture – Current State of Research and New Perspectives / Scultura veneziana del Sei e Settecento – Stato delle ricerche e nuove prospettive. Posvet / Colloquium, 5. 5. 2017 [poster]

Uvodna beseda / Introduction: Matej Klemenčič, Monica De Vincenti
Maichol Clemente: Tra questioni di metodo e nuovi spunti: il caso (quasi risolto) Le Court-Odescalchi  Metodološka vprašanja in novi predlogi: (skoraj razrešeni) primer Le Court-Odescalchi (respondent Damir Tulić)

Matej Klemenčič: Venetian Sculptors of the 18th Century in Habsburg Lands: the case of Francesco Robba / Beneški kiparji 18. stoletja v habsburških deželah: primer Francesca Robbe (respondent Stanko Kokole)

Damir Tulić: Un motivo e tre scultori: gli angeli di Clemente Molli, Pietro Baratta e Giovanni Marchiori / En motiv in trije kiparji: angeli Clementa Mollija, Pietra Baratte in Giovannija Marchiorija (respondent Simone Guerriero)

Simone Guerriero: La Madonna con il Bambino di Giusto Le Court nella basilica della Salute e la sua fortuna / Marija z detetom v beneški cerkvi Santa Maria della Salute, delo Giusta Le Courta, in njena fortuna (respondent Ruggero Rugolo)

Massimo De Grassi: Francesco Terilli e crocifissi barocchi a Venezia / Francesco Terilli in baročni Križani v Benetkah (respondent Massimo Favilla)

Monica De Vincenti: Il teatro in giardino / Gledališče na vrtu (respondent Nina Kudiš)

Massimo Favilla – Ruggero Rugolo: Per lo studio dello stucco a Venezia: il caso della famiglia Pelli / K raziskavam štuka v Benetkah: primer družine Pelli (respondent Massimo De Grassi)

[7]
Irena Benyovsky Latin: Urbana transformacija Dubrovnika v 13. stoletju / The Urban Transformation of Dubrovnik in the 13th Century, 10. 3. 2017
[6]
Ana Jenko: Mesto in škof v Istri v srednjem veku: Stanje raziskav / Town and Bishop in Istria in Middle Ages: Current state of research, 29. 11. 2016.
[5]

Jezuitska cerkev v Ljubljani / Jesuit Church in Ljubljana. Posvet / Colloquium, 22. 10. 2016 [poster]

Matej Klemenčič: Arhitektura šentjakobskih oltarjev

Katra Meke: Bartolomeo Litterini in njegova dela za jezuitsko cerkev sv. Jakoba v Ljubljani

Kristina Preininger: Šentjakobska cerkev v skicirkah Pavla Künla
Barbka Gosar Hirci: Restavratorska dela na slikah iz šentjakobske cerkve

Okrogla miza / Round Table: Nina Kudiš, Uroš Lubej, Robert Peskar; Nataša Polajnar Frelih; Damir Tulić in predavatelji / and the presenters

[4]
Sašo Jerše: Schutz und Schirm des Reiches kot bucella panis. Dežele Notranje Avstrije in njihova umeščenost v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v 16. stoletju. Predavanje in predstavitev knjige Saša Jeršeta Im Schutz und Schirm des Reiches – Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert (Wien: Böhlau Verlag 2016). Sodelujeta Marko Štuhec (Ljubljana) in Arno Strohmeyer (Salzburg), 10. 6. 2016. [text] [poster] [book presentation]
[3] 

Poznosrednjeveška Furlanija – Komunikacije, migracije, urbana družba / Late Medieval Friuli – Communication, Migration, Urban Society, 30. 5. 2016 [text] [poster]

Donata Degrassi: Ceste in oblikovanje mreže mest v poznosrednjeveški Furlaniji / The Roads and the Formation of a Network of Cities in the Late Medieval Friuli

Miriam Davide: Migracije v Furlaniji v poznem srednjem veku: Lombardi, Toskanci, Germani, Judje in Slovani / Migrations in Friuli in the Late Middle Ages: Lombards, Tuscans, Germans, Jews and Slavs

[2] 
Lovro Kunčević: Diplomacija in mednarodni status Dubrovniške republike v zgodnjem novem veku / The diplomacy and international status of the Ragusan Republic in the early modern period, 7. 4. 2016. [text
[1] 
Enrico Lucchese: Likovna umetnost, glasba in gledališče beneškega 18. stoletja v albumu karikatur Antonia Marie Zanettija / Arti figurative, musica e teatro del Settecento veneziano nell’album di caricature di A. M. Zanetti, 8. 3. 2016. [text] [poster]