Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Študij v tujini

Študij in praktično usposabljanje v tujini

Najnovejše informacije o razpisih za študijske izmenjave in prakse v tujini najdete na straneh Mednarodne pisarne FF >

Merila Oddelka za zgodovino za vrednotenje prijav na razpis za Erasmus+ študijsko mobilnost v tujino in za Erasmus+ prakso v tujini

Priprava na Erasmus+ študij v tujini

Dvopredmetni študentke in študentje, ki želite na izmenjavo, načeloma načrtujte, da zberete večino KT na oddelku, prek katerega urejate izmenjavo. Če želite zbrati večino KT na drugem oddelku, preverite, ali je to mogoče (1) pri koordinatorju drugega oddelka IN (2) na fakulteti v tujini, kjer boste gostovali.

Za pojasnila in urejanje študijskega sporazuma se obrnite na sedanjega oddelčnega koordinatorja mednarodnih izmenjav – dr. Zwittra, pri njem dobite tudi obrazce.

Za študentke in študente, izbrane na razpisu, izmenjave za poletni semester urejamo oktobra in v prvi polovici novembra, izmenjave za zimski semester pa od aprila do junija (če so urniki znani šele septembra, izjemoma junija šele osnutek, dokončno septembra).

Računajte, da boste pred odhodom nekajkrat obiskali oddelčnega koordinatorja mednarodnih izmenjav (Žiga Zwitter) in nekajkrat mednarodno pisarno FF, da bomo uredili vso potrebno dokumentacijo.

 

Seznam univerz, s katerimi so mogoče izmenjave študentk in študentov našega oddelka:

ERASMUS+ pogodbe za 2020/21 (zagotovljena štipendija, če ste izbrani na razpisu) – datoteka je urejena po oddelkih – gl. Oddelek za zgodovino na koncu te datoteke; tam je navedeno tudi število mest in mesecev, ki so na posamezni fakulteti na voljo študentkam in študentom našega oddelka.

V okviru Drugostopenjskega skupnega magistrskega študijskega programa Zgodovina Jugovzhodne Evrope omogočamo izmenjave z univerzama v Gradcu (Avstrija) ali v Cluju (Romunija). Če se vpišete na ta študij, to lahko kombinirate s prijavo na ERASMUS+ razpis.

Poleg tega je izven sistema Erasmus – prek sistema CEEPUS – mogoča štipendirana študijska izmenjava na Universität für Bodenkultur Wien (k okoljski zgodovinarki dr. Gertrud Haidvogl) za študentke in študente, ki bi želeli delati magisterij na temo zgodovine voda. Več informacij lahko dobite pri oddelčnem koordinatorju mednarodnih izmenjav.

 

Minimalno število kreditnih točk  iz predmetov, ki jih morajo zbrati študentke in študentje naše fakultete na Erasmus+ študijski izmenjavi v tujini, profesorice in profesorji našega oddelka pa jih priznajo kot ustrezne ekvivalente svojih predmetov, znaša 20 KT na semester oz. 40 KT na leto (za 3 mesece 15 KT):

  • prvostopenjski in drugostopenjski študentke in študentje lahko v tujini izberete tudi mešanico tamkajšnjih prvo- in drugostopenjskih predmetov (če vam jih vaši profesorji v Ljubljani priznajo kot predmete na vaši stopnji študija),
  • poleg predmetov, ki vključujejo oceno izpita/seminarja, KT lahko prinese tudi zbiranje podatkov iz virov/literature v tujini za potrebe diplomskega/magistrskega/doktorskega dela, če je kraj izmenjave za to smiseln – tudi če vam tuja univerza za to ne dodeli KT (saj jih dodelimo mi v skladu z vašo predstavitvijo opravljenega dela in njegovih rezultatov po povratku). Vsaj 1 KT zaključnega izdelka v to ne more šteti, saj je ta zadnji KT mogoče dodeliti šele na zagovoru v Ljubljani. Poleg semestrskih izmenjav je za magistrske in doktorske študentke in študente mogoča tudi izmenjava, ki lahko, če študentka ali študent tako želi, vključuje zgolj individualno raziskovalno delo v tujini (za magistrske študentke in študente do 3 mesece, za doktorske študentke in študente do 1 semestra). V primeru, da načrtujete izmenjavo, med katero boste KT zbrali izključno ali delno z zbiranjem podatkov za diplomsko/magistrsko/doktorsko nalogo, morate prijavi na razpis priložiti izpolnjen tale (dodiplomski/magistrskidoktorski) obrazec, na katerega zapišite podatke o načrtovani nalogi za potrebe pridobitve Erasmus+ štipendije.

 

Na Erasmus+ izmenjavo s štipendijo se lahko prijavite tudi zaposleni doktorski študentke in študentje, vendar bo vaša štipendija zaradi zaposlitve žal močno obdavčena (o podrobnostih se pozanimajte pri pristojnem državnem finančnem uradu).

 

Obvestilo za študentke in študente s posebnimi potrebami (npr. gibalno ovirani): prek UL je mogoče pridobiti dodatna sredstva, ki pokrijejo vse vaše dodatne stroške, ki nastanejo med izmenjavo zaradi vaše posebne potrebe; potrebno je le po izmenjavi predložiti račune, ki te stroške dokazujejo.

Priprava na Erasmus prakso v tujini za leto 2020/21

Iskalnik praks v tujini

Za ERASMUS+ prakso je partnerica lahko katera koli vsebinsko ustrezna ustanova v ERASMUS+ državah, ki obravnava zgodovino (npr. muzej z ustreznimi temami; arhiv).

Diplomantkam in diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna tudi Erasmus+ praksa (vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji) mladih diplomantk in diplomantov – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim programom v svoji državi. Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji (v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, ki je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju), ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države. Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidatka ali kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom. Razpis za študijsko leto 2019–2020 pričakujemo v začetku novembra. Za Erasmus+ prakso mladih diplomantk in diplomantov se morajo kandidatke in kandidati prijaviti v zadnjem letu, ko status še imajo.

Za študentke in študente, izbrane na razpisu, izmenjave za poletni semester urejamo oktobra in v prvi polovici novembra, izmenjave za zimski semester pa od aprila do junija (če so urniki znani šele septembra, izjemoma junija šele osnutek, dokončno septembra).

1. CEEPUS štipendije

2. Drugačne, načelne pogodbe o sodelovanju, ki pa še ne vključujejo štipendije, najdete na seznamih medfakultetnih in meduniverzitetnih pogodb na strani mednarodne pisarne FF, poleg tega naš oddelek omogoča takšne izmenjave še v Chișinǎu ('Ion Creanga' State Pegagocial University), Peking (The Capital Normal University), Seul (Sogang University) in Zaporožje (Zaporizhzhia National University). Pri teh pogodbah je naloga oddelčnega koordinatorja le ureditev študijskega sporazuma in sporazuma o priznavanju obveznosti po povratku, ostalo (npr. pridobitev štipendije) uredi študentka oz. študent sam. Na enak način je v dogovoru z mednarodno pisarno FF v nekaterih primerih mogoče vzpostaviti tudi sodelovanje s fakulteto, s katero nimamo ne ERASMUS+ ne meduniverzitetne ne medfakultetne pogodbe (npr. Fribourg v Švici, ki je izločena iz ERASMUS+ sistema). V mednarodni pisarni FF imajo podatke o nekaterih dodatnih štipendijah, ki vam utegnejo koristiti.

Staff