Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je 24. 12. 2020 objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami MKGP in MIZŠ v okviru treh težišč CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«:

Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije;

Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in

Težišča 4: Razvoj podeželja.

Razpisani tematski sklopi in teme so opisani v razpisni dokumentaciji.

Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 200.000,00 EUR.

Pogoji:

  • Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega projekta), oz. 4. členom Pravilnika o kriterijih, če ima vodja raziskovalnega projekta status podoktoranda.
  • Vodje projektov morajo imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden preden potrebujete podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta se izpolnjuje tudi za raziskovalne projekte, v katerih UL FF nastopa kot sodelujoča RO.
  • Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-CRP-HRA-II-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.
  • Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, točke 1, 10, 11, 20.1, 20.2., 20.3, pa tudi v angleškem jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).
  • V primeru oddaje prijavne vloge brez kvalificiranega digitalnega podpisa nas predhodno obvestite.

Predviden začetek (so)financiranja izvajanja projektov: 1. 4. 2021.

Predvideni čas trajanja projektov: od 12 do 24 mesecev.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 – Prijava raziskovalnega projekta): 15. 1. 2021.

Interni rok za oddajo zaključene prijave na portalu ARRS eObrazci: 22. 1. 2021.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.

Pogosta vprašanja: spletna stran ARRS.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo (Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084).

Notices

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Faculty of Arts

EUTOPIA Photo Contest: Join our Journey

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Administrative Office, Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

Webinar on CESSDA Data Catalogue

Department of Classics

Introduction to CHL (OHK) and COBISS+ for Foreign Students, 9. 3. 2021