Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Študent izdela diplomsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja in ga javno predstavi ob zaključku študija. Diplomsko delo mora vsebovati uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Literatura je s področja teme diplomskega dela in se določa v konzultacijah z mentorjem diplomskega dela.
/
Relevant literature from the field of research. Student determines the literature in consultation with the mentor.