Oddelek za zgodovino

Središče za javno zgodovino

Središče za javno zgodovino

VODJA doc. dr. Peter Mikša
Oddelek za zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
NAMESTNIK VODJE izr. prof. dr. Bojan Balkovec
Oddelek za zgodovino
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
NASLOV Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Središče za javno zgodovino je bilo ustanovljeno leta 2021 in deluje v okviru Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Informacije o trenutnih aktivnostih, novice ter prihajajoči dogodki so dostopne na Facebooku

Središče za javno zgodovino si skozi svoje delovanje prizadeva razširjati ugotovitve zgodovinopisja čim širši javnosti in tako pripomoči k razvoju kritičnega mišljenja ter zavedanja o večplastnosti, kompleksnosti, kontinuiteti in kontekstualizaciji procesov in pojavov v družbi. Posledično je namen središča tudi informiranje o pomenu znanja in vedenje o samih sebi, lastni preteklosti in preteklosti drugih za razvoj korektnih in spoštljivih odnosov. Slednje je izrednega pomena, saj omejuje škodo, ki jo povzroča širjenje lažnih novic in manipuliranje z zgodovinskimi dejstvi v okviru različnih ideologij. Poleg tega kritično mišljenje in kvalitetne in preverjene informacije omogočajo, da se javnost odreče presojanju sveta na podlagi stereotipnih in zmanipuliranih prepričanj. Posledično javna zgodovina omogoča povezovanje in medsebojno razumevanje različnih skupin, ki se npr. razlikujejo v narodni, politični, kulturni, generacijski, idejni itd. pripadnosti.

Središče za zgodovino deluje na sledečih področjih: public history, vizualizacija zgodovine skozi design, umetnost, plakate, spomenike, sporočilnost drugih javnih besedil (npr. grafiti, glasba) in tudi obravnava kulturno-političnih tokov. Cilje na omenjenih področjih pa dosega s pomočjo znanstvenih raziskav, izobraževanja in različnih oblik pojavljanja v javnosti.

Namen Središča za javno zgodovino je namreč razširjanje preverjenih in na znanstvenih metodah temelječih zgodovinopisnih spoznanj čim širši javnosti. Ker želi središče približati poznavanje preteklosti in njen pomen za razumevanje sedanjosti tudi mladim, je eden od namenom tudi predstavljanje zgodovine na čim bolj plastičen in duhovit način. Prav tako pa so vsebine primerne tudi za uporabo v šolskem prostoru. Pedagoško področje pa ni edino, saj središče stremi k interdisciplinarnosti, tako se središče povezuje tudi z geografijo, arhitekturo in drugimi področji. Središče zagotavlja usmerjeno in sistematično delovanje na še nerazvitem področju javne zgodovine.

Naloga Središča je promocija zgodovinskih spoznanj in metod Oddelka za zgodovino čim širši javnosti preko različnih kanalov in metod:

 • Javna predavanja, konference in druge prireditve (prireditve se v največjem možnem delu neposredno predvajajo na platformi YouTube oz. se posnamejo in potem posnetki objavijo na YouTube);
 • Snemanje, izdelovanje in javno predvajanje dokumentarnih filmov;
 • Snemanje intervjujev še živečih akterjev, ki so sodelovali v različnih družbenih procesih in ('navadnih državljanov'), ki so bili priče dogodkov;
 • Izdelava različnih interaktivnih učnih vsebin za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje pri pouku družbe, zgodovine in aktivnega državljanstva. Poleg video vsebin je velik poudarek tudi na sodobnih pristopih k učenju s pomočjo IKT (npr. različni kvizi, križanke idr. naloge, ki jih učenci rešujejo s pomočjo pametnih telefonov (npr. kviz Kahoot));
 • Priprava razstav – tako v fizični kot virtualni obliki;
 • Interaktivni prikazi zgodovinskih procesov;
 • Priprava in objava poljudnoznanstvenih in znanstvenih besedil;
 • Širjenje informacij preko družbenih omrežij (FB profil, YouTube, Instagram, Twitter);
 • Sodelovanje pri projektih, ki se ukvarjajo z ustno zgodovino;
 • Umestitev zgodovine v turistično ponudbo;
 • Ozaveščanje o pomenu poznavanja zgodovine s pojavljanjem v različnih javnih medijih;
 • Spletne strani.

Poleg tega pa bo središče skrbelo tudi za razvoj in usposabljanje kadrov za javno zgodovino. Z utrjeno mednarodno mrežo pa bo tistim, ki se znanstveno ukvarjajo z javno zgodovino, nudilo tudi mednarodno povezovanje, izmenjevanje znanja in udejstvovanje.

Središče bo skrbelo za sprotno evalvacijo narejenega in načrtovanje nadaljnjega razvoja.