Oddelek za zgodovino

Oddelek za zgodovino

Študijska gradiva

Obvezna literatura:

Rajko Bratož. Grška zgodovina. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2003, 2010, 2015.

D 5193

Barbara Zlobec. »Poročila antičnih geografov o severnem Jadranu: Od Hekataja do Plinija.« V: Zgodovinski časopis 53 (1999): 11–32.

E 216

Tadej Vidmar. Vzgoja in izobraževanje v antiki in srednjem veku. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, 2013, 2017. (Str. 7–39) 

D 8361

Priporočljiva literatura:

Anton Sovre. Stari Grki. Ljubljana: Slovenska matica, 2002, 2006.

E 1366

Oto Luthar (s sodelavci). Zgodovina historične misli: Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006, 2016, 2019, 2020. (Str. 17–133)

D 7339

Herodot, Zgodbe. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

B 1027

Tukidides, Peloponeška vojna. Ljubljana: DZS, 1958.

C 6101

Ksenofon, Anabasis. Pohod v notranjost. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1963.

C 6126

Plutarh, Življenje velikih Grkov. Ljubljana: DZS, 1982.

RB 26 PLUTARCHUS Življenje velikih

 

Rajko Bratož, Rimska zgodovina. 1. del: Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 33).

D 5193/33

Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in sosedstvo v pozni antiki. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 46).

D 5193/46

Rajko Bratož, Odnosi med etničnimi in verskimi skupinami na vzhodnoalpskem in srednjedonavskem območju od konca 4. do konca 8. stoletja. V: Od Rimljanov do Slovanov (katalog razstave). Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2000.

D 6568

 

Priporočljiva literatura:

Antika. Leksikon, ur. Seta Knop, prev. Ksenija Dolinar & al. (Prevod in priredba dela: The Oxford Companion to Classical Literature. 2. izd., ur. Sir Paul Harvey). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

D 5724

Rajko Bratož (ur.), Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi. (Povzetki razprav v slovenščini; Adolf Lippold, Sklepna razmišljanja). Ljubljana: Naordni muzej Slovenije, 1996 (Situla; 34).

E 209

Peter Kos, Leksikon antične numizmatike. S poudarkom na prostoru jugovzhodnih Alp in Balkana. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 1997.

E 1142

Janez Kranjc, Rimsko pravo. Ljubljana: GVZ Založba, 2017 (Zbirka Pravna obzorja; VII).

C 5160/1/a

Friedrich Lotter & al., Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375–600). Ljubljana: Sophia, 2005.

D 7188/1

Milan Lovenjak, Neviodunum. Inscriptiones Latinae Sloveniae (ILSl) I. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 1998 (Situla, 37).

Milan Lovenjak, Senatus consultum de Cn. Pisone patre (CIL II2, 5.900) in Tacitov opis procesa proti Gneju Pizonu (Ljubljana). V: Keria , leto 2016, letn. 18, št. 2, 47-78.

Milan Lovenjak, Rimski tribun Cola di Rienzo (1347), Res gestae divi Augusti in Lex de imperio Vespasiani. V: Keria, leto 2018, letn. 20, št. 1, 47-104.

Oto Luthar (s sodelavci), Zgodovina historične misli I. Od Homerja do začetka 21. stoletja. 2. Izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

 D 7339

Marjeta Šašel Kos, Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 46).

D 5193/41

Marjeta Šašel Kos, Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije. Rimski spomeniki. Vodnik, Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2004.

Marjeta Šašel Kos. V srcu rimskega imperija. Zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020 (Zbirka Zgodovinskega časopisa; 51)

Devet desetletji oddelka za zgodovino, glej v: Oddelek za zgodovino : 1920-2010 : ob devetdesetletnici / uredila Janez Mlinar in Mitja Ferenc.

D 8149

Izpitna vprašanja bodo zajeta iz problematike, ki je bila predavana v tekočem študijskem letu v okviru predavanj iz slovenske srednjeveške zgodovine in iz spodaj navedene literature, ki je obvezno čtivo za izpit.

 

Peter Štih – Vasko Simoniti – Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina. Od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja. Ljubljana : Modrijan 2016, 1. knjiga, str. 35 –221. (zaradi v knjigi objavljenih zemljevidov in ilustraciji, ki tudi v vsebinskem smislu dopolnjujejo besedilo, je iz didatktičnih razlogov ta knjiga primernejša za študij kot Na stičišču svetov.

E 1841/1

ali

Peter Štih – Vasko Simoniti, Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja. Ljubljana : Modrijan, 2009, str. 9–197.

D 7942

in

Peter Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka do konca 9. stoletja. Ljubljana, 2001.

C 5460

in

Zgodovina Slovencev. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1979, str. 94–224.

D 2200, D 4817

in

Peter Štih, (skripta:) O slovenskem srednjem veku in iz slovenskega srednjega veka. Izbrane razprave.

E 867

Florin Curta: Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2006, str. 1 – 38.

D 7125/3

Maria Todorova: Imaginarij Balkana, ICK, Ljubljana 2001, str. 51 – 73.

C 5466

Georgij Ostrogorski: Zgodovina Bizanca, DZS, Ljubljana 1961, str. 21 – 42.

C 2651/3

Jadran Ferluga:  Bizantinska družba in država, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ljubljana 1996.

C 4649

Ivo Goldstein: Hrvaška zgodovina, SM, Ljubljana 2008, str. 25 -78.

D 7204/3

Sima Čirković: Srbska zgodovina, SM, Ljubljana 2009, str. 13-107.

D 7204/4

László Kontler: Madžarska zgodovina, Slovenska matica, 2005, str. 35-103.

D 7204/2

Ignacij Voje: Slovenica Balcanica. Zgodovinske študije. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 17-57, 211-228, 325-379.

D 4218/55

Frederic C. Lane: Venice – A Maritime Republic, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1973, poglavje: The Conquest of Sea Power, str. 22 – 43.

D 7637

 

ČLANKI*

Jadran FERLUGA,

Pota in metode bizantinske politične in kulturne ekspanzije na Balkanu od srede VII. do prvih desetletij XI. stoletja; v: ZČ, leto 1987, letnik 41, št. 4, str. 573-583.

Kolonizacijska politika bizantinske oblasti od VII. do XIII. stoletja; v: ZČ, leto 1988, letnik 42, št. 1, str. 13-26.

Bizanc na Jadranu (6.-13. stoletje); v: ZČ, leto 1990, letnik 44, št. 3, str. 363-386

Bizantinsko podeželje v »Spominih in nasvetih« tesalskega veleposestnika XI. stoletja; v: ZČ, leto 1995, letnik 49, št. 2, str. 159-174.

Peter SCHREINER,

Slike iz bizantinske province. Trgovci in trgovina v dobi Paleologov; v: ZČ, leto 1988, letnik 42, št. 1, str. 5-12.

Ikonoklazem: njegov pomen za Bizanc in njegove posledice na Zahodu, v: ZČ, leto 1987, letnik 41, 399-407.

 

Ignacij VOJE:

Poskusi kvantifikacije trgovskega prometa in proizvodnje v srednjeveškem Dubrovniku, v: ZČ, leto 1988, letnik 42, 373-387.

 

Monique O' CONNELL:

Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar predvidoma v: ZČ, leto 2013, letnik 67, št. 1-2 (izid april ali maj 2013)

 

 

* Zgodovinski časopis (ZČ) je dostopen tudi na portalu Sistory >

Svetovna zgodovina. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1976, str. 240-273 in od 283-313.

D 4724

Maurice Keen, Srednjeveška Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1993.

D 5607

Johan Huizinga, Jesen srednjega veka. Ljubljana : Studia Humanitatis, 2011

C 6398

Robert Lopez, Rojstvo Evrope. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969, str. 11–70, 99–282.

C 3113

Zgodovina Cerkve: Srednji vek (600–1500). Ljubljana, 1991, str. 61–83, 157–247, 302–352.

D 5188/2

Henri Pirenne, Srednjeveška mesta. Gospodarska in socialna zgodovina srednjeveške Evrope. Ljubljana: DZS 1956, str. 1-133

C 6685

Franco Cardini: Evropa in islam. Ljubljana: *cf., 2003, str. 7–116.

C 5684/2

Arnaldo Momigliano, Nehrupni padec cesarstva leta 476 n. š., V: Razprave iz historiografije II, Ljubljana: Studia Humanitatis, 1989, str. 217–239.

C 4454/2

Patrick J. Geary, Mit narodov – Srednjeveški izvori Evrope. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2005.

C 5945

Georges Duby, Trije redi ali imaginarij fevdalizma. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1985, str. 7–203.

C 4303

Jacques Le Goff, Za drugačen srednji vek. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1985 (2002), str. 53–88, 101–158.

C 4302

Jacques Le Goff, Intelektualci v srednjem veku. Ljubljana: Claritas, 1998.

C 5332/5

MONOGRAFIJE

Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18.stoletja. Ljubljana 2010, str. 198-341

D 7942

Igor Grdina idr. (ur.), Slovenski zgodovinski atlas. Ljubljana 2011, str. 59-137.

F576

Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana 1996, str. 277-396.

D 3282

Lilijana Žnidaršič Golec, Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem. Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. Ljubljana 2015.

D 8644

 

RAZPRAVE

Andrej Nared, Privilegij kranjskega plemstva iz leta 1338 – temelj stanovsko monarhičnega dualizma. V: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik. Ur. Sašo Jerše. Ljubljana 2006, str. 3-31.

E 1518

Sergej Vilfan, Država in dežele od 13. do 18.stoletja.V: Slovenci in država. Ljubljana 1995, str. 47-60.

D 2438/17

Sašo Jerše, Vera, upanje, oblast.O notrajeavst. političnem imaginariju v času verskih vrenj.V: Vera in hotenja. Študije o Primožu Trubarju in njegovem času. Ur. Sašo Jerše. Ljubljana 2009, str. 67-103. 

D 7962

Vasko Simoniti, Hvalnica ali prezir.Odnos do kmeta podložnika v zgodnjem novem veku.V: Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. .Nova Gorica, Ljubljana 2014,str. 5-37. 

D 8629

Vasko Simoniti, O vojni, množični smrti, domovini, njenih junakih in mitu kot »strašnem opozorilu« (vpliv obdobja turških bojev na oblikovanje nekaterih slovenskih mitov). V: Množične smrti na Slovenskem. Ur. Stane Granda idr. Ljubljana 1999, str. 95-110.

D 5753/29

Ignacij Voje, Vplivi osmanskega imperija na slovenske dežele v 15. in 16. stoletju. Zgodovinski časopis, 30, 1976, 1/2, str. 3-21.

E 216/1976 (pdf dostopen na portalu Sistory)

Primož Simoniti, Kulturnozgodovinski pomen renesančnega humanizma pri Slovencih. V: Med humanisti in starimi knjigami. Ljubljana 2007, str. 7-21. 

D 4218/59

Igor Grdina, Reformacijski tokovi na Slovenskem. Zgodovinski časopis, 2007, 61, št. 1/2, str. 59-74.

E 216/2007 (pdf dostopen na portalu Sistory)

Marko Štuhec, O kranjskem plemstvu v času Almanachovega delovanja na Kranjskem. V: Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem. Ur. Barbara Murovec idr. Ljubljana

2005, str. 97-121.

Obvezna literatura:

SKRIPTA

Habsburžani. Zgodovina evropske dinastije. Ljubljana, 1994, str. 61-276

E 987

Zbirka Človek in čas, Ljubljana: Mladinska knjiga

Renesansa, str. 114–215

(kopije na voljo v knjižnici)

Absolutizem, Napoleonova doba, str. 12–111

(kopije na voljo v knjižnici)

N. Davies, Zgodovina Evrope, Ljubljana, 2013, str. 365-635

D 8500/1

F. Braudel, Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje. Strukture vsakdanjega življenja: mogoče in nemogoče, 1. del, Ljubljana, 1988.

C 4434/1

SKRIPTA

E  1035

Struktura in razvoj zgodovinske znanosti

Izpitne vsebine:

Učbenik, razprave, vsebina predavanj ter vsaj ena od spodaj naštetih monografij po lastnem izboru:

 

Učbenik:

Voje, Ignacij: Nemirni Balkan: Zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja. Ljubljana: DZS, 1994, str. 181–275.

D 5692

 

Razprave:

Anderson, Perry: Rodovniki absolutistične države. Ljubljana, 1992, str. 390–424, tj. 7. poglavje: Islamske dežele.

C 5715

Grafenauer, Bogo: Migracije v jugoslovanskih deželah od 15. do 18. stoletja in njihov pomen za nadaljnji narodnostni razvoj. Zgodovinski časopis, 45, 1991, št. 2, str. 203–209.

E 216

 

 

Monografije – preštudirati zgodnjenovoveške vsebine v vsaj eni od njih:

Ćirković, Sima: Srbska zgodovina. Ljubljana, 2009.

D 7204

Goldstein, Ivo: Hrvaška zgodovina. Ljubljana, 2008.  

D 7204/3

Grgin, Borislav: Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku. Zagreb, 2006.

D 7171/5

Malcolm, Noel: Kosovo: A Short History. London, 1998.

C 5426

Malcolm, Noel: Povijest Bosne: Kratki pregled. Zagreb, Sarajevo, 1995.

C 5151

Voje, Ignacij: Starodavni Dubrovnik v besedi in sliki. Celje, 2011.

D 8131

Marc Bloch, Apologija zgodovine ali poklic zgodovinarja. Ljubljana: Studia humanitatis, 1996

C 5265

Primo Levi, Potopljeni in rešeni. Ljubljana: Studia humanitatis, 2003

C 5668

Lévi-Strauss, Claude, Rasa in zgodovina ; Totemizem danes: Studia humanitatis,  1994

C 4956

Burke, Peter, Kulturna hibridnost: Studia humanitatis, 2020

C 7090

 

Izbirna dela (2):

Luisa Passerini, Ustna zgodovina, spol in utopija. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008

C 6149

Arnaldo Momigliano, Razprave iz historiografije. I. in II. del. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

C 4454

Zygmunt Bauman, Moderna in holokavst. Ljubljana: Študentska založba, 2006.

C 5332/42

Giovanni Levi, Nematerialna dediščina. Ljubljana: Studia humanitatis, 1996.

C 5079

Michel Vovelle, Ideologije in mentalitete. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004.

C 6301

Luisa Accati, Pošast in lepotica. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

C 5599

Marta Verginella, Suha pašta, pesek in bombe: vojni dnevnik Bruna Trampuža. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004.

C 4751/39

Peter Brown, Telo in družba: spolno odrekanje v zgodnjem krščanstvu. Ljubljana: Studia humanitatis, 2077.

C 6064

Peter Brown, Vzpon zahodnega krščanstva: zmagoslavje in raznoličnost. Ljubljana, 2006.

C 5684/18/1,2

Ginzburg Carlo, Sir in črvi : svet nekega mlinarja iz 16. stoletja. Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010.

C 6268

Jacques Le Rider,  Dunajska moderna in kriza  identitete, Ljubljana 2017

C 6917

Victor Klemperer, LTI Lingua Tertii Imperii (Govorica tretjega rajha): Filologova beležnica, Ljubljana 2014

Susan Sontag, O Fotografiji, Koda. Ljubljana : Študentska založba, 2001.

Susan Sontag, Pogled na bolečino drugega. Ljubljana : Sophia, 2006.

 

Temeljna študijska literatura

Viktor Novak, Latinska paleografija. Beograd: Naučna knjiga, 1980.

D 2328

Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi. Zagreb: Školska knjiga, 1985 (2. izd.).

E 649, E 833

Dušan Kos, Pismo, pisava, pisar. Ljubljana, 1994.

D 2350/14

Slovenija v papeških listinah. Ljubljana, 1996.

C 3741/16

Božo Otorepec, Dragan Matić, Izbrane listine Zgodovinskega arhiva Ljubljana (1320–1782), Ljubljana, 1998.

D 2350/19

 

SKRIPTA

Priročnik za vaje iz paleografije

Demografija

Populacija in agrarno prebivalstvo od srede 18. Stoletja do druge svetovne vojne. Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog,  I.Zvezek, str.99-127 (iz skripte dr. Cvrina, E 1662)

Vasilij Melik, Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno. V: Ekonomska revija, 1956, str. 193-210 (iz skripte dr. Cvirna, E 1662)

Ilirske province

Janez Šumrada, Poglavitne poteze napoleonske politike v Ilirskih provincah, ZČ 2007, 1-2, str.75-84 (Zgodovinski časopis je dostopen na www.sistory.si) ali (skripta dr. Cvirna, E 1662)

Luka Vidmar, Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str.271-296 (OHK: PRK, SLA, SOC)

Predmarčna doba na Slovenskem

Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Modrijan, Ljubljana 2006, str. 30-45 D 7321

Žmuc, Irena in Moder, Gregor "--- Plesale lepote 'z Ljubljane so cele ---", Kronika (Ljubljana), 2009, letnik 57, izredna, str. 97-104. (Kronika je dostopna na: www.sistory.si)

 Leto 1848

Stane Granda, Iz jezikovne skupnosti v politični narod. V: Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana, Založba ZRC, 2011. D 8307

Vasilij Melik, Leto 1848 v slovenski zgodovini, Zbornik Slovenci 1848-1918, Litera 2002, str.36-50 D4902/15

Industrializacija, Gospodarstvo

Stane Granda, Viri akumulacije kapitala na Slovenskem v 19. Stoletju, Prispevki za novejšo zgodovino, 1994, št. 1 Podjetništvo na Slovenskem Razprave s simpozija v Ljubljani 19. januarja 1994, str.19-34 (Dostopno na: www.sistory.si)

Andrej Pančur, Opis oderuhov v 19. Stoletju na slovenskem, Acta Histriae 2007, št.1, str.179-194

Žarko Lazarević, Kmetijski prostori. V: Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine

Slovenije prve polovice 20. Stoletja, 106-122 C 5870/10

Peter Vodopivec, Gospodarski in socialni nazori Bleiweisovega kroga, V: O gospodarskih  in socialnih nazorih  na Slovenskem v 19. Stoletju, str.130-150 (iz skripte dr. Cvirna E 1662)

Meščanstvo

Božidar Jezernik, Mesto mori, podeželje poživi! V: Nacionalizacija preteklosti, str. 135-146 (OHK SOC, ETNO, UMZGO)

Ernst Bruckmüller, Nove raziskave zgodovine avstrijskega meščanstva. V: Zgodovinski časopis 45, 1991, št. 3, str. 369-389 (iz skripte dr. Cvirna E 1662 ali Sistory)

Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Apes: 1995, str.126-141 C 5077

Nacionalizem

Jernej Kosi, Je bil proces formiranja slovenskega naroda v 19. stoletju res zgolj končni nasledek tisočletne slovenske kontinuitete? , 2010, št.1-2 (Sistory)

Božidar Jezernik, Od vzpona nacije do nacionalizacije. V: Slovensko meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije (1848-1948). Muzej novejše zgodovine. Ljubljana 2008, str. 17-66. (iz skripte Cvirna)

Stane Granda, Iz jezikovne skupnosti v politični narod. V: Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji. Ljubljana, Založba ZRC, 2011. D 8307

Demokratizacija

Irena Selišnik, Prihod žensk na oder slovenske politike, 2008, str.16-49  C 5834/2008, 26

Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem, 1965, Slovenska matica, str.5-39  C 2872 1

Jure Gašparič, Iskrena ali pragmatična demokracija? Slovenska ljudska stranka in vprašanje političnega sobivanja. Prispevki za novejšo zgodovino 2011 (Sistory)

Kulturni boj

Ervin Dolenc, "Za menoj ne bodo farji pevali ... Za menoj bo šla muzika" Politični boji in versko življenje na kranjskem podeželju v začetku stoletja, Zgodovina za vse 1995, št.1 (Sistory)

Benedik, Metod (2010). Škof Stepišnik, prvi vatikanski koncil, papeška nezmotnost. Bogoslovni vestnik, letnik 70, številka 1, str. 71-81.

Absolutizem

Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Modrijan, Ljubljana 2006, str. 30-45 D 7321 1

Ustavna doba

Vasilij Melik, Razcep med staroslovenci in mladoslovenci. Zgodovinski časopis, 1972, št. 1-2, ali Zbornik Slovenci 1848-1918, Litera 2002, str. 470-484 (Sistory)

Vasilij Melik, O nekaterih vprašanjih slovenske politike v začetku šestdesetih let,  V:  Slovenci 1848-1918, str. 222-230.  (Sistory ali  D 4902/15 )

Sedemdeseta leta

Peter Vodopivec, Velika gospodarska kriza in Slovenci, V: O gospodarskih  in socialnih nazorih  na Slovenskem v 19. Stoletju, str.263-280 C 5870/5

Socialdemokracija

Janko Pleterski, Osemdeset let od ustanovitve slovenske delavske stranke, Kronika 1977, št., str.48-52 (Sistory)

Fischer, Jasna, Delavsko gibanje v Ljubljani od začetkov do leta 1896, Kronika (Ljubljana) 1981, letnik 29, številka 2. (Sistory)

Osemdeseta in devetdeseta leta

Vasilij Melik, Slovenci v državnem zboru 1893-1904, Zbornik Slovenci 1848-1918, Litera 2002, str. 579-600 D 4902/15

Janez Cvirn, Slovenci in nemškodržavnopravni programi (1848-1918), SAZU, Ljubljana, str.73-81 (iz skripte Cvirna)

Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v parlamentarnem življenju  avstro-ogrske  in jugoslovanske monarhije. V Historični seminar 4, 209-221 str. E 1025/4/4

Jurij Perovšek, Socialni značaj slovenskega liberalizma v letih 1894-1918. V knjigi Na poti v moderno C 5870/1

Slovenci v desetletju pred vojno

Vasilij Melik, Slovenci pred prvo svetovno vojno in problemi slovenske družbe 1897-1914. Objavljena v zborniku Slovenci 1848-1918. D 4902/15

Branko Goropevšek, Odmev in pomen septembrskih dogodkov  leta 1908 V: Slovenija 1848-1998: Iskanje lastne poti, uredila Granda Stane in Šatej Barbara, Ljubljana, 1998, str.115-123, D 6417

Jugoslovanstvo

Slovenska novejša zgodovina, 1848-1991. I. del. INZ: Ljubljana, 2005, 43-58 D 7230

Zajc, Marko "Panslavizem, panslavizem, bi se kričalo od vseh strani!" K zgodovini slovanstva, slovenstva in nemškega strahu pred panslavizmom 1788-1861, Prispevki za novejšo zgodovino, 2009, št. 1   (Sistory)

Socialna država

Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918. Ljubljana, Zgodovinski arhiv, 2002, str. 26-43 D 2350/22

Za vse tri politične stranke poglej Prispevki za novejšo zgodovino, 2017, št.1. Tekste:

Filip Čuček, Pregled slovenskih političnih taborov pred nastankom modernih političnih strank

Jure Gašparič, Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (1890–1941)

Jurij Perovšek, Organizacijsko-politična slika liberalnega tabora v letih 1891–1941

Vida Deželak Barič, Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896–1941

 

Obvezna pregledna literatura, ki dopolnjuje predavanja:

  • Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice so samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja. Modrijan, Ljubljana 2006 D 7321 1
  • Slovenska novejša zgodovina, 1848-1991. I. del. INZ: Ljubljana, 2005 D 7230
  • Janez Cvirn: Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji : dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918), Filozofska fakulteta D 7423 

Calic, Marie-Janine: Zgodovina Jugovzhodne Evrope. Ljubljana, 2019

D 9309

Mark Mazower, Balkan: Od konca Bizanca do danes. Ljubljana, 2008

D 4941/148

M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire. Princeton, Oxford, 2008

D 7815;

D 8065 (izd. 2010)

 

  • Prvi del:

Braudel, Fernand , Čas sveta II, Šesto Poglavje »Industrijska revolucija in rast« (str. 197-261)

Skripta (naložena poglavja v e-učilnico)

  • Drugi del:

Eric Hobsbawm,  Čas revolucije : Evropa 1789-1848. Ljubljana : Sophia, 2010

D 8273/2

Eric Hobsbawm, Čas kapitala : 1848-1875. Ljubljana : Sophia, 2011

D 8273/3

Eric Hobsbawm, Čas imperija: 1875-1914. Ljubljana : Sophia, 2012

D 8273/4

Ali (za oceno do 9)

Svetovna zgodovina: od začetkov do danes / [avtorji izvirnega dela Jochen Bleicken ... [et al.] (poglavja za 19. Stoletje), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1976, str. 462-525.

  • Izbirni del:

K posameznim vprašanjem ena izbirna študija

Predhodno, vsaj 3 dni pred izpitom,  sporočiti izbirno študijo iz spodnjega seznama po mailu doc. dr. Ani Cergol Paradiž (cergolana@gmail.com)

Reinhard Sieder, Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998

C 5314

Philippe Aries, Georges Duby (ur.) History of private life III. London: Cambridge 1986

D 6793/3

Robert Anderson, Zamišljene skupnosti. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007

C 6063

George Mosse, Nacionalizem in seksualnost. Ljubljana, 2005

C 5338/26

Michelle Vovelle, Francoska revolucija. Ljubljana: Komunist, 1989

C 4488

Georges Lefebvre, Francoska revolucija. Ljubljana 2007

D 7247/3

Francois Furet, Misliti francosko revolucijo. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1989

C 4746

Michel Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora. Ljubljana : Krtina, 2004.

C 4236

Gisela Bock, Ženske v evropski zgodovini. Ljubljana, 2004

C 5684/6

Marta Verginella, Ženska obrobja. Ljubljana: Založba Delta, 2006

C 5895/1

Orlando Figes, Natašin ples. Kulturna zgodovina Rusije. Ljubljana, 2007

D 7523

Ana Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem. Ljubljana: Sophia, 2015.

C 6469/5

Meta Remec, Podrgni, očedi, živali otrebi. Higiena in snaga v dobi meščanstva. Inštitut za novejšo zgodovino, 2015.

C 5870/24

Eric J. Hobsbawm. Nacije in nacionalizem.*cf, 2007.

C 5338/29

Massimo Livi Bacci, Prebivalstvo v zgodovini Evrope. Ljubljana: Založba /*cf., 2005.

C 5684/12

Edward Palmer Thompson, Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija. Ljubljana: Studia humanitatis, 2010.

C 6269

Orlando Figes, Tragedija ljudstva: ruska revolucija 1891-1924. Ljubljana: Modrijan, 2013.

Hunt, Lynn Avery, Iznajdevanje človekovih pravic : zgodovina

OHK - Zgodovina
 D 8674 930.85 HUNT L. Iznajdevanje

Bo javljeno pred letnim semestrom.

Dušan Nećak, Božo Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003.

D 6906

Božo Repe, Dušan Nečak, Prelom 1914–1918: Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni. Ljubljana: Sophia, 2005.

D 6487/2005/7

Dušan Nećak, Božo Repe, Kriza: Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2008.

D 7795

Božo Repe, Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan, 2002.

D 6704

Božo Repe, Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma. Ljubljana: Sophia, 2003.

D 6487/2003,2

Slovenija, moja dežela : družbena revolucija v osemdesetih letih / Božo Repe, Darja Kerec ; [uredil Tine Logar ; strokovno gradivo uredili Kornelija Ajlec, Maja Vehar]

D 8959

 

Literatura za posamezna tematska obdobja oziroma sklope bo navedena pri predavanjih.

Stojanović, Dubravka. Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Vanevropski svet u savremenom dobu. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 2015. (V poštev prideta predvsem 2. in 3. poglavje v državah in področjih: ZDA, Japonska, Kitajska, Indija, Bližnji vzhod in Egipt. Za vsa našteta področja je dobrodošel študij tudi v obdobjih po drugi svetovni vojni). D 8705/11

Nećak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2003. D 6906

Nećak, Dušan, Božo Repe. Kriza: Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih let. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2008. D 7795

 

SKRIPTA

Nećak, Dušan. Sodobna zgodovina – obča. Gradivo za interno uporabo. Ljubljana, 2003. (V poštev pridejo poglavja: 1a, 2a – v celoti, 2b in 2c) E 1300

Mikuž, Metod. Svet med vojnama. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966. B 692

Mikuž, Metod. Druga svetovna vojna. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961.

B 634

Mikuž, Metod. Svet po vojni (I. in II. del). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983, 1984.

D 4972

 

Navedena literatura je izbor osnovne pregledne literature, ki daje samo bazične smernice za razumevanje vsebine predmeta in za opravljanje izpita. Pri predavanjih bo navedena tudi morebitna dodatna literatura.

Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848-1992. Ljubljana : Mladinska knjiga : Inštitut za novejšo zgodovino, 2006

Knjiga 1: od str. 177 do konca*

Knjiga 2: cela*

*Poglavja, ki obravnavajo zgodovino Jugoslavije

D 7230/1

D 7230/2

Zgodovina Jugovzhodne Evrope. Calic, Marie-Janine. (Od str. 362 do konca)

 D 9309

Enciklopedija Jugoslavije 6, geslo Jugoslavija, poglavja VI. Historija in VII. Ustavno uređenje, str. 251–345. Zagreb, 1990

E 354, E 1073

Izbor ene od spodaj navedenih del:

The Columbia history of Eastern Europe in the twentieth century

New York : Columbia university press, 1992

D 7271

Woodward, Susan L. : Balkan tragedy : chaos and dissolution after the cold war

Washington, D.C. : The Brookings Institution,1995

 D 9579

Lampe, John R.: Yugoslavia as history : twice there was a country

Cambridge : Cambridge University Press, 1996

 D 9275

Singleton, Fred: Twentieth-century Yugoslavia

London ...[etc.] : Macmillan Press, 1976

 C 3854

Poulton, Hugh:   The Balkans : minorities and states in conflict:

London : Minority Rights Group, 1991

OHK - Sociologija
323.1 POULTON H. Balkans

Allcock, John B.: Explaining Yugoslavia

London : Hurst&Company, 2000

OHK - Etnologija in kult. antropol.  O.9 10590 ALLCOCK J. B. Explaining

Crampton, R. J. : The Balkans since the second World War

London [etc.] : Longman, 2002

Benson, Leslie: Yugoslavia : a consise history

Houndmills : Palgrave, 2001

Sodelavke in sodelavci oddelka