Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Univerzitetni študijski program prve stopnje Zgodovina

Vsebine

Oddelek za zgodovino na prvi stopnji izvaja univerzitetni študijski program ZGODOVINA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • ZGODOVINA, Zgodovina – enopredmetna smer

Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledane diplomante in diplomantke. Študentom in študentkam omogoča, da pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomanti in diplomantke so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter kritičnega ovrednotenja. Skozi celoten študij so spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence jim omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke ter različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

  • ZGODOVINA, Zgodovina – dvopredmetna smer

Program študija zgodovine oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledane diplomante in diplomantke. Študentom in študentkam omogoča, da pridobijo temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomanti in diplomantke so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter kritičnega ovrednotenja. Skozi celoten študij so spodbujani k samostojnemu delu, katerega rezultati so sprotno vključevani v pedagoški in raziskovalni del študija. Pridobljene kompetence jim omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke ter različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

 

 

INFORMACIJE O POSTOPKIH  V OKVIRU DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA: sprejemni postopek oziroma sprejem na fakulteto, vpis na fakulteto, napredovanje ter zaključevanje študija ter druga navodila in postopki (oddaja prošenj, priznavanje obveznosti, sprememba št. programa oz. smeri, izpis, oddaja zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine ipd.) so na voljo na spletni strani referata.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - enopredmetna smer
Grška zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Latinski jezik 1 0 0 60 0 4 zimski
Latinski jezik 2 0 0 75 0 5 letni
Nemščina v zgodovinopisju 1 0 0 60 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinopisju 2 0 0 75 0 5 letni
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Obča zgodovina zgodnjega novega veka 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Uvod v študij zgodovine 40 20 0 0 5 zimski
Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 8
Zgodovina - dvopredmetna smer
Grška zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska zgodovina v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Uvod v študij zgodovine 40 20 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Seminarske vaje iz novejše zgodovine 0 0 30 0 3 zimski
Seminarske vaje iz starejše zgodovine 0 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Obča zgodovina zgodnjega novega veka 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - enopredmetna smer
Latinski jezik 3 0 0 75 0 5 zimski
Latinski jezik 4 0 0 45 0 5 letni
Nemščina v zgodovinopisju 3 0 0 75 0 5 zimski
Obča zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Struktura in razvoj zgodovinske znanosti 60 0 0 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - dvopredmetna smer
Slovenska zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Seminar iz grške zgodovine 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz obče zgodovine srednjega veka 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 60 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Struktura in razvoj zgodovinske znanosti 60 0 0 0 5 letni
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Obča zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar iz grške zgodovine 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz obče zgodovine srednjega veka 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz slovenske zgodovine 19. stoletja 0 60 0 0 5 zimski
Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 60 0 0 5 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - enopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 10 letni
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5 zimski
Sodobna obča zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Sodobna slovenska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope 60 0 0 0 5 zimski
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Zgodovina institucij 55 0 5 0 5 letni
Zgodovina jugovzhodne Evrope 19. stoletja 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - dvopredmetna smer
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Sodobna slovenska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz sodobne slovenske zgodovine 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja 0 60 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Sodobna obča zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Sodobna zgodovina jugovzhodne Evrope 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5 zimski
Zgodovina institucij 55 0 5 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar iz slovenske zgodovine v srednjem veku 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz sodobne slovenske zgodovine 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 60 0 0 5 letni
Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja 0 60 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka