Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Študijski program druge stopnje Zgodovina

Vsebine

ZGODOVINA, Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer

Cilj drugostopenjskega študijskega programa Zgodovina, Zgodovina – enopredmetna pedagoška smer je usposabljanje študentov in študentk za opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke ter za različna sorodna dela na področju humanistike in družboslovja; poudarek je na usposabljanju za opravljanje pedagoškega poklica. Program ponuja študentom in študentkam zbir visoko specializiranih zgodovinskih znanj in veščin, možnost teoretske in metodološke nadgradnje znanj o slovenski ali obči zgodovini ali zgodovini jugovzhodne Evrope ter poglobitev izbranih pravnih, družbenih in kulturnih vsebin. Poleg tega jim zagotavlja tudi kakovostno in evropsko primerljivo znanje za kateri koli izobraževalni proces.

ZGODOVINA, Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer

Drugostopenjski študijski program Zgodovina – dvopredmetna pedagoška smer omogoča študentom in študentkam, da pridobijo temeljno zgodovinsko znanje ter osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela. V okviru programa poglobijo svoje zgodovinsko znanje, uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobivajo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora in sveta ter specialistično znanje o zgodovini kot šolskem predmetu. Med študijem se usposobijo za vsestransko pedagoško delo, pripravo in oblikovanje didaktičnega gradiva za pouk zgodovine na različnih stopnjah izobraževanja. Magistranti in magistrantke so sposobni analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposobni pa so tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj, njihovega kritičnega ovrednotenja in posredovanja. Pridobljene kompetence jim omogočajo opravljanje določenih oblik raziskovalnega, publicističnega, arhivskega in muzejskega dela v okviru različnih del znotraj stroke in sorodnih del na področju humanistike in družboslovja, še posebej pa opravljanje poklica učitelja zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - enopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika zgodovine I 30 60 0 0 9 letni
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo I 0 0 0 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika zgodovine I 30 45 0 0 6 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 2
Strokovni izbirni predmeti 8 3
Zunanji izbirni predmeti 4
Zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika zgodovine I 30 45 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 10
Strokovni izbirni predmeti 10 4
Strokovni izbirni predmeti 11 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina žensk 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 0 30 0 0 3 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 30 0 0 3 letni
Zgodovina žensk 0 30 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Zgodovina - enopredmetna pedagoška smer
Didaktika zgodovine II 30 60 0 0 9 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo II 0 0 0 0 20 celoletni
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 13 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5 letni
Zunanji izbirni predmeti 5
Zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer
Didaktika zgodovine II 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 4
Zgodovina - dvopredmetna pedagoška smer v kombinaciji z dvopredmetno pedagoško smerjo Andragogika ali dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom Pedagogika
Didaktika zgodovine II 30 45 0 0 6 zimski
Magistrsko delo 0 0 0 0 9 letni
Pedagoška praksa iz zgodovine 0 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemščina v zgodovinskih virih 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka