Oddelek za zgodovino

O oddelku

Oddelek za zgodovino je eden izmed ustanovnih in z več kot štiristo vpisanimi študenti tudi eden izmed največjih oddelkov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. S stoletno tradicijo je najstarejši oddelek v Sloveniji, kjer je mogoče študirati zgodovino na nepedagoški in pedagoški smeri. Več kot trideset stalnih in začasnih sodelavcev (visokošolskih učiteljev, asistentov, lektorjev, raziskovalcev, bibliotekark in dveh strokovnih sodelavk na fakulteti ter na evropskem projektu) skrbi za nemoten študij na vseh visokošolskih stopnjah ter za znanstveno raziskovanje na področju slovenske in širše regionalne zgodovine. Osebje je uravnoteženo z izkušenimi in uveljavljenimi pedagogi in raziskovalci ter mladimi, prodornimi kadri, kar omogoča, da se prenašajo dragocene izkušnje in uvajajo najnovejši trendi v poučevanju in raziskovanju zgodovine.

Oddelek sestavlja šest enot, in sicer katedra za antično zgodovino in zgodovino starega veka, katedra za zgodovino srednjega veka in za pomožne zgodovinske vede, katedra za zgodovino zgodnjega novega veka, katedra za zgodovino 19. stoletja, katedra za sodobno zgodovino in katedra za didaktiko zgodovine.

Študij je zasnovan celovito, saj se študenti spoznajo z vsemi obdobji zgodovinopisnega raziskovanja, posebna pozornost pa je namenjena trem prostorskim usmeritvam: zgodovini današnjega slovenskega etničnega prostora, zgodovini jugovzhodne Evrope in obči zgodovini. S kakovostno zasnovanim in mednarodno primerljivim študijskim programom nudimo bodočim diplomantom vsa ključna znanja za kakovostno strokovno in znanstveno delo v zgodovinopisju ter na številnih drugih področjih, od kulturne, turistične dejavnosti do raziskovalnih dejavnosti na področjih prava, mednarodnih odnosov in drugje. V podporo študiju in raziskavam deluje na oddelku specializirana knjižnica kot enota Osrednje humanistične knjižnice, ki hrani relevantno literaturo.

Raziskovalna skupina na programu Slovenska zgodovina, ki jo sestavljajo vsi člani oddelka, je ena izmed najprodornejših in mednarodno najbolj odmevnih raziskovalnih skupin na področju zgodovinopisja in humanistike nasploh v Sloveniji. Raziskave imajo veliko vlogo pri ohranjanju nacionalne identitete in kulturne dediščine, hkrati pa so pomembno vpete v mednarodni prostor. Zato med temeljna izhodišča, ki se upoštevajo pri raziskavah, sodijo komparativnost, objektivni in kritični pogled na lastno zgodovino ter preseganje nekritične samozagledanosti. Sodelavci prispevajo k razvoju slovenskega zgodovinopisnega znanstvenega jezika ter lastnih metodoloških konceptov, rezultate raziskav pa redno prenašajo v pedagoško in javno prakso. Člani oddelka sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih projektih drugih institucij, organizirajo mednarodna znanstvena srečanja, gostijo tuje predavatelje in odhajajo na gostovanja v tujino. Študentom so omogočene tudi številne izmenjave v okviru programov Erasmus in CEEPUS.

Oddelek izdaja znanstveno zbirko Historia, ki izhaja pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete. Na oddelku pa imajo sedež tudi Zveza zgodovinskih društev Slovenije (ZZDS) Zgodovinski časopis kot znanstveni časopis ZZDS, Društvo učiteljev zgodovine Slovenije in študentsko društvo ISHA Ljubljana.