Studijski programi prve stopnje

Oddelek za zgodovino

Študijski program druge stopnje Zgodovina

Vsebine

V okviru drugostopenjskega enopredmetnega študijskega programa Zgodovina študenti in študentke poglobijo svoje zgodovinsko znanje, spoznajo in uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvijajo veščine za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstvenoraziskovalno delo v zgodovinski znanosti. Cilj programa je, da študente in študentke usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih problemov, za samostojno delo v arhivih in muzejih ter raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, v katerih se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 3 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistika z raziskovalno metodologijo 50 0 10 0 5 letni
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 5
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Strokovni izbirni predmeti 5 5
Strokovni izbirni predmeti 6 20
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 10 celoletni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Strokovni izbirni predmeti 8 10
Strokovni izbirni predmeti 9 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Starejša zgodovina
Latinski jezik 0 0 75 0 7 zimski
Magistrsko delo 1 0 0 0 0 6 celoletni
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 10 16
Strokovni izbirni predmeti 11 16
Strokovni izbirni predmeti 12 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Latinska paleografija 30 30 0 0 5 zimski
Paleografija novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Demografska zgodovina 20 40 0 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 5
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 9 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 10 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Strokovni izbirni predmeti 11 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 8 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 letni
Strokovni izbirni predmeti 12 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
smer Novejša zgodovina
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 29 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 5
smer Raziskovalna in arhivska
Arhivistika v praksi 20 20 20 0 5 zimski
Magistrsko delo 3 0 0 0 0 5
Magistrsko delo 4 0 0 0 0 15
Praktikum iz pomožnih zgodovinskih ved 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 15
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 10
smer Socialna in kulturna zgodovina
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 20 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 5 15
Strokovni izbirni predmeti 6 5
Zunanji izbirni predmeti 15
smer Starejša zgodovina
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 8 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 8 zimski
Magistrsko delo 2 0 0 0 0 24 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 7 5
Strokovni izbirni predmeti 8 5
Zunanji izbirni predmeti 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Demografska zgodovina 20 40 0 0 5 zimski
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 0 0 0 0 5
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Terensko delo pri zgodovini v osnovni in srednji šoli 0 60 0 0 5
Zgodovina ideje evropskega povezovanja 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine zgodnjega novega veka 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz pozne antike 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Latinski jezik 0 0 75 0 5 zimski
Nemški jezik 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz srednjeveške zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Historična antropologija 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz obče zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne obče zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz sodobne slovenske zgodovine 30 30 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju 30 30 0 0 5 zimski
Kulturna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski, letni
Socialna zgodovina 30 30 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Epistemologija zgodovine 30 30 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope 30 30 0 0 5 letni
Zgodovina žensk 30 30 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka