Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• Geografska regionalizacija Severne Afrike in Jugozahodne Azije.
• Zgodovinski pregled regije.
• Osnovne naravnogeografske značilnosti regije: geološki razvoj in geomorfološke značilnosti, podnebje, hidrogeografske značilnosti, prsti in biomi, ekološki problemi, naravne nesreče in izzivi rabe naravnih virov.
• Prebivalstvo: poteze (rast prebivalstva, poselitvene značilnosti, etnična in verska pripadnost, starost, izobrazbene in zdravstvene razmere in njihov vpliv na pokrajino.
• Ekonomskogeografske značilnosti: položaj regije v svetovnem gospodarstvu in njene gospodarske značilnosti (kmetijstvo, nekmetijske dejavnosti, energetski in rudni viri)
• Geografske značilnosti posameznih delov regije (Severozahodna Afrika, Severovzhodna Afrika, Jugozahodna Azija), njihovi aktualni socialno-ekonomski problemi, politična vprašanja (konflikti) in okoljski izzivi.