Govorjeni diskurz

Govorjeni diskurz

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smolej Mojca

- Predstavitev metod različnih družboslovnih in humanističnih ved (antropologija, komunikologija, pedagogika, psihologija itd.), katerih skupna točka je preučevanje diskurza,
- predstavitev temeljnih dimenzij diskurza (jezikovna raba, kognicija in interakcija v družbenih razmerjih),
- predstavitev različnih diskurzivnih pristopov (konverzacijska, etnografska, sociolingvistična, pragmatična in kulturološka analiza),
- predstavitev in opazovanje vpliva aktualiziranega konteksta (jezikovnega in nejezikovnega) na strukturo in oblike izjav oz. predstavitev in opazovanje tistih jezikovnih in nejezikovnih dejavnikov, ki narekujejo rabo določenih jezikovnih sredstev in struktur.

- KRANJC, Simona, 1997: Govorjeni diskurz. Jezik in slovstvo 42: 307–319. COBISS.SI-ID 746756
- KRANJC, Simona, 2001: Govorna komunikacija v javnem položaju. Prvo slovensko-hrvaško srečanje. Ur. Vesna Požgaj Hadži. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 43–51. COBISS.SI-ID - 15312482
- VERDONIK, Darinka, 2006: Analiza diskurza kot podpora sistemom strojnega simultanega prevajanja govora [doktorska disertacija]. COBISS.SI-ID 227346944
- SMOLEJ, Mojca, 2006: Vpliv besedilne vrste na uresničitev skladenjskih struktur: primer narativnih besedil v vsakdanjem spontanem govoru: (doktorska disertacija). COBISS.SI-ID 32005730
- COOK, Guy, 2001: Discourse. Oxford: Oxford university press. COBISS.SI-ID 26421602
- BRAZIL, David, 1995: A grammar of Speech. Oxford: Oxford university Press. COBISS.SI-ID 36947457
- EGGINS, Suzanne, SLADE, Diana, 1997: Analysing casual conversation. London: Cassell. COBISS.SI-ID 6748258
- COULTHARD, Malcolm, 2000: An introduction to discourse Analysis. London, New York: Longman. COBISS.SI-ID 13489762
- SCHIFFRIN, Deborah, 1995: Approaches to discourse. Oxford, Cambridge: Blackwell. COBISS.SI-ID 65827072