Izbrana poglavja iz novoveške filozofije

Izbrana poglavja iz novoveške filozofije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor

Predmet na osnovi intenzivnega branja, podrobne analize in interpretacije vsakokrat nanovo izbranih filozofskih besedil enega ali več avtorjev filozofije kontinentalnega racionalizma (Descartes, Spinoza, Leibniz) in njihovih sodobnikov (Malebranche), britanskega empirizma (Locke, Berkeley, Hume), francoskega razsvetljenstva (Bayle, Diderot, Condillac, Rousseau) in britanskega utilitarizma (Bentham) prinaša poglobljen zgodovinski in problemski presek vodilnih idej filozofije 17. in 18. stoletja. Primeri obravnavanih tematskih sklopov: filozofija jezika v 17. in 18. stoletju; Leibnizeva logika, enciklopedija in ideja univerzalne karakterisitike; metafizika in naravoslovje v obdobju znanstvene revolucije 17. stoletja, npr.: Descartes in Leibniz; Spinozova metafizična teorija; izbrana filozofska gesla iz Baylovega Historičnega in kritičnega slovarja; Locke in francoski materializem: materija in mišljenje; Malebranche, Hume in akavzalna ontologija; Hume in naravna religija; deizem, materializem in skrivni
filozofski rokopisi; Diderotova in d'Alembertova Enciklopedija in sodobna ideja družbe znanja; Descartesove Meditacije in Diderotove D'Alembertove sanje; novoveška filozofija in sodobni spekulativni realizem.

Obvezna literatura:
Descartes, Pravila kako naravnavati umske zmožnosti, Slovenska matica, Ljubljana 1957. COBISS.SI-ID - 278531
Descartes, Principi filozofije I/II, ZRC SAZU, Ljubljana 2023, str. 65-119 (2. del) COBISS.SI-ID - 140038147
Leibniz, Metafizični diskurz, v: Izbrani filozofski spisi, Slovenska matica, Ljubljana 2004, str. 21-63. COBISS.SI-ID - 214773760

Priporočena literatura:
Bennett, J., Learning from Six Philosophers, OUP, Oxford 2001, str. zv. 1: 66-111; 151-85; 224-56; zv. 2: 1-58; 74-107; 146-96; 245-306.
Rutherford, D. (ur.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, CUP, Cambridge 2006, str. 11-66; 95-169.
Božovič, M., Telo v novoveški filozofiji, Založba ZRC, Ljubljana 2002, str. 75-146 in 190-254.