Književnost za šolsko rabo

Književnost za šolsko rabo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Saksida Igor, prof. dr. Žbogar Alenka

- Vloga in pomen pouka književnosti v 21. stoletju
- Šolski literarni kanon glede na učne cilje, metode in vsebine pouka književnosti
- Prednosti in slabosti recepcijske teorije za poučevanje slovenske in tuje prevodne književnosti
- Pregled temeljnih slogovnih smeri oz. obdobij slovenske in tuje prevodne književnosti, primerne in/ali predpisane za šolsko obravnavo
- Kontekstualizacija šolskih književnih vsebin
- Periodizacija slovenske književnosti za šolsko rabo ob primerjavi s tujo prevodno
- Dejaven stik s šolskimi kanonskimi književnimi besedili in priprava na delo v razredu
- Sodobne oblike pouka književnosti: komunikacijski in problemsko-ustvarjalni pouk.

· BLOOM, Harold: Zahodni kanon: knjige in šola vseh dob, 2003, 441 str. COBISS.SI-ID - 127242496
· JUVAN, Marko: Slovenski Parnasi in Eliziji : literarni kanon in njegove uprizoritve. Obdobja 14 (1994), 277-315. COBISS.SI-ID - 49448546
· NOVAK POPOV, Irena: Sodobna slovenska poezija: odprta vprašanja kanona in poučevanja. Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2003), 125-139. COBISS.SI-ID 22089826
· ŽBOGAR, Alenka: Problemsko-ustvarjalni pouk kratke proze. Obdobja 23 (2004). COBISS.SI-ID 229730560
· ŽBOGAR, Alenka: Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 349-360. COBISS.SI-ID 761092
· ŽBOGAR, Alenka: Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. 125 str. COBISS.SI-ID - 229661440

Priporočena literatura
· ROCHE, Mark Williams: Why literature matters in the 21st century, 2004, 308 str. COBISS.SI-ID - 28890722
· ŽBOGAR, Alenka: Pouk književnosti slovenske reformacije za 21. stoletje. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 27). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 275-287. COBISS.SI-ID - 252810496
· ŽBOGAR, Alenka. Medpredmetno povezovanje pri pouku književnosti. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 571-576 COBISS.SI-ID 258646784
· ŽBOGAR, Alenka. Roman v gimnaziji. V: HLADNIK, Miran (ur.), KOCIJAN, Gregor (ur.). Slovenski roman, (Obdobja, 21). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 715-724. COBISS.SI-ID 125833472
· Učna sredstva za pouk književnosti, izšla po letu 1996.