Stara indijščina I/1

Stara indijščina I/1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

V okviru predavanj: opisna slovnica vedske v protistavi s klasično staro indijščino (zgodovinsko glasoslovje stare indijščine ter nominalna sklanjatev), diahroni vpogled v nastanek in nadaljnji razvoj vedskega nominalnega sistema v kontekstu praindoiranščine ter ob primerjavi z drugimi relevantnimi arhaičnimi indoevropskimi jeziki v širšem kontekstu rekonstruiranega indoevropskega prajezičnega oblikoslovja samostalnika ter pridevnika.

V okviru vaj: Študenti uporabljajo in s tem utrjujejo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko vodenega branja lažjih, deloma prilagojenih izvirnih in sprva izključno proznih besedil pridobivajo na besedišču in globljem razumevanju ustroja stare indijščine. Priučijo se pravil stavčnega sandhija ter usvojijo branje in pisanje v devanagarici.

- Goto, T. et al.: Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian background. Dunaj, 2013. COBISS.SI-ID - 65337954
- Mayrhofer, M.: Sanskrit Grammatik mit sprachvergleichenden Erläuterungen. 3. izd. Berlin: de Gruyter, 1978 in novejše izdaje. COBISS.SI-ID - 8681570
- Burrow, T.: The Sanskrit Language. Faber and Faber. London. (zadnja izdaja). COBISS.SI-ID - 199434240
- Repanšek, L.: devaś ca va asuraś caspardhanta. Berilo vedske proze – Vedic Prose Reader. Ljubljana, 2017. COBISS.SI-ID - 296652032
- Wackernagel, J.; Debrunner, A.: Altindische Grammatik I–III. Göttingen, 1896–1954. COBISS.SI-ID - 246794752, COBISS.SI-ID - 246796032, COBISS.SI-ID 246796032
- Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I–II, 3. izd. Heidelberg, 1959. COBISS.SI-ID - 53853794
- MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916. COBISS.SI-ID - 164696579
- Ziegler, S.: Klassisches Sanskrit. Wiesbaden, 2013. COBISS.SI-ID - 64263010
- Repanšek, L.: Učbenik klasičnega sanskrta. Ljubljana, 2022. COBISS.SI-ID - 136027139