Strokovno besedilo

Strokovno besedilo

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smolej Mojca

- Predstavitev zgodovine razvoja slovenskih strokovnih besedil,
- predstavitev oz. poglobitev poznavanja teorij komunikacijske kompetence (Dell Hymes, Eugenio Coseriu, Lyle F. Bachman) in natančnejša obravnava odvisnostnega razmerja (in posledic, ki izvirajo iz njega) med tvorjenjem/razumevanjem strokovnega besedila in poznavanjem/upoštevanjem značilnosti govornega položaja oz. socio- in psiholingvističnih danosti,
- predstavitev besedilotvornih zakonitosti in stilističnih postopkov nekaterih strokovnih besedil,
- obravnavanje različnih socialnozvrstnih teorij (slovenskega) jezika, še posebej tistih poglavij, ki se dotikajo strokovnega jezika,
- predstavitev značilnosti strokovnega izrazja in poimenovalnih postopkov.

- SMOLEJ, Mojca. Hitrost tehničnih sprememb in strokovni jezik – primer metalurgije. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 547–558. COBISS.SI-ID 232729856
- VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.), 1986: Slovenski jezik v znanosti 1. Ljubljana: ZIFF. COBISS.SI-ID 16788737
- SAJOVIC, Tomaž, 2003: Proteus – med pripovedjo in opisom. Proteus 66: 52–61. COBISS.SI-ID 7547138
- VEROVNIK, Tina, 2002: Slovensko izrazje odnosov z javnostmi. Teorija in praksa 39: 755–765. COBISS.SI-ID 763652
- STABEJ, Marko, 2002: Slovenščina v evropski jezikovni mavrici. Družboslovne razprave 18: 157–168. COBISS.SI-ID 7530242