Izbrane teme iz pedagoške psihologije

Izbrane teme iz pedagoške psihologije

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šteh Barbara

Vsebina

Vsebina se izbira izmed naslednjih tematskih področij:
- vrste in modeli komunikacije; osebnostni in psihosocialni vidiki komunikacije; komunikacijske kompetence pedagoga (asertivna komunikacija, aktivno poslušanje, dajanje in sprejemanje povratne informacije, uspešno vodenje učnega pogovora in različnih vrst diskusije, reševanje konfliktov, mediacija, vodenje svetovalnega razgovora…); razvijanje komunikacijskih spretnosti in načrtovanje usposabljanja za uspešno komunikacijo v povezavi z izkustvenim učenjem; proces refleksije in metakomunikacija;
- stili vodenja, učenje v skupinah, sodelovalno učenje in timsko delo;
- osebnostno-čustveni dejavniki učenja, duševno zdravje in učenje; samopodoba in samospoštovanje; vloga šole in učitelja, šolske svetovalne službe, svetovalnih centrov in drugih pri psihosocialni pomoči učencem, pri upoštevanju osebnostnih dejavnikov in varovanju duševnega zdravja;
- modeli razvijanja uspešnih učnih strategij in samouravnavanja učenja;
- psihologija ustvarjalnosti; spodbujanje ustvarjalnosti, načrtovanje, izvajanje in kritična osvetlitev različnih programov za razvijanje ustvarjalnosti;
- psihološke osnove razvijanja stališč, stereotipov, predsodkov in vrednot; teoretični modeli (behavioristični, humanistični, kognitivno-konstruktivistični), njihova aplikacija v modelih spodbujanja moralnega učenja; nenasilna komunikacija;
- psihološki vidiki (samo)vrednotenja in ocenjevanja učnih rezultatov; vrstniško in formativno ocenjevanje.