Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: češki jezik

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve uri sta namenjeni spoznavanju besedil publicistične in administrativne zvrsti. Študentje berejo in analizirajo različna administrativna in publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama itp.) in ustvarjajo uporabna besedila administrativne strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika in formalne zgradbe določene vrste besedil (ponudba, naročilo, pogodba ipd.). V govornih nastopih vadijo praktično izvedbo govorjenih besedil.
Dve uri sta namenjeni prevajanju publicističnih in zahtevnejših administrativnih besedil s ciljem usvojiti jezikovne in formalne prvine tipične za ta besedila v češčini ter obvladati pravilno izbiro ustreznic v ciljnem jeziku. Predvideno je prevajanje v obe smeri v pisni obliki.
Del gradiva za pisni prevod tvorijo besedila umetnostne zvrsti, pri čemer je poudarek na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnje strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod).

- M. Čechová et al.: Současná stylistika. NLN. Praha 2008.
- J. Kraus – J. Hoffmannová: Písemnosti v našem životě. Fortuna. Praha 2006.
- F. Daneš: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia. Praha 1997.
- L. Doležel: O stylu moderní české prózy. ČSAV. Praha 1960.
- L. Doležel: Narativní způsoby v české literatuře. Československý spisovatel. Praha 1993.
- A. Macurová – P. Mareš: Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Univerzita Karlova. Praha 1993.
- A. Vrbová: Stylistika pro překladatele. Texty a cvičení. Karolinum. Praha 2003.
- V. Havlíková – O. Krijtová: Pozvání k překladatelské praxi. Kapitoly o překládání beletrie. Apostrof. Praha 2013.
- D. Knittlová et al.: Překlad a překládání. Univerzita Palackého. Olomouc 2010.
- Posamezna gesla v: P. Karlík (ed.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.