Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2

Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica, prof. dr. Žbogar Alenka

Vsebine se usvajajo dvodelno, v seminarju in na individualni strnjeni pedagoški praksi.

Študenti ob seminarskem delu aktivno spoznavajo različne možnosti za:
• uresničevanje ciljev sodobnega pouka slovenskega jezika ob izbranih vsebinah in z ustrezno metodo dela;
• uporabo in sestavo učnih načrtov, učnih gradiv za pouk slovenskega jezika, priročnikov ter IKT;
• razvijanje jezikovne in narodne zavesti ter realizacijo (med) kulturne, etične in estetske vzgoje pri predmetu slovenščina;
• uresničevanje učne diferenciacije pri pouku slovenskega jezika ;
• načine preverjanja ter merila za ocenjevanje pri pouku slovenskega jezika;
• se seznanijo z metodami opazovanja in razčlenjevanja učne ure jezika ter učne priprave pri pouku jezika;
• po začetku opravljanja pedagoške prakse sproti reflektirajo svoje izkušnje in jih ovrednotijo;
• po opravljenem izpitnem nastopu iz jezika na šoli, kjer opravljajo pedagoško prakso, v seminarju zagovarjajo potek tega izpitnega nastopa;
• spremljajo predstavitve izkušenj in izvedenih učnih ur drugih študentov ter jih kritično vrednotijo.

Med individualno prakso, kjer študentovo delo spremlja in usmerja izbrani učitelj mentor, profesor slovenščine na OŠ ali SŠ, v sodelovanju s fakultetnim učiteljem didaktike slovenščine (jezika), študent izvaja:
• opazovanje in razčlenjevanje jezikovnega in književnega pouka pri učiteljih mentorjih na osnovnih in/ali srednjih šolah,
• hospitiranje pri zunajrazrednih dejavnostih;
• načrtovanje krajših intervencij in vključevanje v pouk;
• mini nastopi in/ali celourni nastopi pri mentorjevih urah slovenskega jezika;
• priprava in izvedba samostojnega izpitnega nastopa pri pouku slovenskega jezika.

• Vogel, J.: Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes. Jezik in slovstvo 60-3/4. 2015. 173-183, 253.
• Vogel, J.: Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia Centralis 11/2. 2018. 74-92.
• Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A. (zadnja izdaja): Dnevnik pedagoške prakse za študente
• Krakar Vogel, B., Vogel, J., Žbogar, A. (zadnja izdaja): Priročnik za učitelje mentorje pedagoške prakse