Slovesnki jezik za prevajalce

Slovesnki jezik za prevajalce

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grgič Matejka, prof. dr. Gorjanc Vojko

Orientacija v osrednjih slovenističnih priročnikih in njihova družbena umestitev. Jezikovni priročniki v novih medijih. Prednosti novomedijskih jezikovnih priročnikov. Jezikovne tehnologije za slovenščino. Korpusi kot jezikovni vir in jezikovni priročnik. Jezikovni opis in predpis.
Konstante v razvoju slovenske knjižnojezikovne norme. V tem okviru razumevanje slovenskih jezikovnih priročnikov. Vzpostavljeno je jasno razmerje med jezikovnim opisovanjem kot delovanjem jezikoslovja ter predpisovanjem kot nejezikoslovno dejavnostjo. Predstavljena je pluralnost metodoloških pristopov v jezikoslovju in njihova (navidezna) nepluralnost v slovenističnem jezikoslovju.
Študentje pri predmetu spoznajo temeljne jezikovne priročnike, tako klasične kot tiste, ki jih prinašajo novi mediji, jih kritično vrednotijo, še posebej z vidika prevajalskega dela. Poseben poudarek je na sodobnih jezikovnih virih in orodjih za slovenski jezik kot temeljnih virih podatkov za prevajalsko delo.

• Slovenščina 2.0. Tematska številka »Jezikovne tehnologije«, 2013. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2013-2/
• Slovenščina 2.0 Tematska številka »Leksikografija«, 2014. http://www.trojina.org/slovenscina2.0/arhiv/2014-2/
• Slavistična revija 2003, št. 2. http://www.ff.uni-lj.si/sr/index.html COBISS.SI-ID 761092
• Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, ZRC SAZU, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Uvod. COBISS.SI-ID – 5680645 http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datotek…
• Slovar slovenskega knjižnega jezika 2. Ljubljana: Cankarjeva založba, ZRC SAZU, 2014. Uvod. http://www.sskj2.si/Content/Site/Pdf/SSKJ2_Uvod.pdf
• Slovenski pravopis. 1. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001. COBISS.SI-ID 114023936
• Gorjanc, Vojko in Fišer, Darja. Korpusna analiza. Učbenik. ZZFF, 2013. Jezikovni viri za slovenščino: http://www.sdjt.si/wp/povezave/viri/