Uvod v študij književnosti

Uvod v študij književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytova Jana

Vsebina

Po kratkem pregledu temeljnih pojmov literarne teorije, njene zgodovinske povezanosti z drugimi znanostmi, zlasti s filozofijo in novimi disciplinami v 20. stoletju, sledi pregled literarnovednih disciplin, teoretskih šol, metodoloških pristopov. V okviru sodobnih teorij je prikazan izvirni prispevek češke, poljske, slovaške misli k fenomenološki in strukturalistični literarni vedi in prevodoslovju (Mukařovský, Ingarden, Miko, Popovič) Literarnozvrstni sistem književnosti je prikazan v okviru razvojnih stopenj slovanskih srednjeevropskih književnosti od renesanse in humanizma naprej. Poseben poudarek je namenjen ključnim razvojnim stopnjam od renesančnih (poljski primer), baročnih (češki in slovaški primer), razsvetljenskih, romantičnih, pozitivističnih (poljski primer), realističnih ter modernističnih formacij in zanje značilnih literarnih pojavov. Na ozadju zahodnoevropske teoretske misli so izpeljane posebnosti literarnovedne misli v uveljavljanju tistih nacionalnih pogledov na književnost v 19. in 20. stoletju, ki korespondirajo s specifikami posameznih dob (nazorski okviri zgodnjega češkega mesianizma, poljskega sarmatizma; vprašanje razcepljenosti duhovne ustvarjalnosti med domovino in emigracijo; vloga nacionalne književnosti v času izgube narodove suverenosti).