Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Tivadar Hotimir

Osnovne značilnosti in zakonitosti govorjene sodobne slovenščine s poudarkom na knjižni izreki.
Študenti se bodo seznanili z osnovami fonetike in fonologije, od artikulacije glasov do njihove raznolike realizacije. Posebna pozornost bo usmerjena na spoznavanje glasoslovne strukturiranosti (strukturalna teorija) slovenskega (knjižnega) jezika (razmerje glas – fonem; strukturiranost slovenskega zloga; sistem fonemov in njihove variante; fonetična prozodija; razmerje med naglasom in poudarkom; pridobivanje in obdelava posnetkov, instrumentalna glasoslovna analiza, percepcija govora). Poleg spoznavanja teoretičnih značilnosti sodobne slovenščine bodo študentje preko seminarjev in vaj tudi praktično spoznavali govorjeni slovenski jezik. V okviru tega predmeta pa se bodo seznanili z osnovami slovenskega pravorečja (predvsem vaje), njegovega razvoja in razmerja do zapisanega jezika (pravopis – pravorečje).

- TOPORIŠIČ, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976 COBISS.SI-ID 9888257, 1984 COBISS.SI-ID 4183296, 1991 COBISS.SI-ID 27505152, 2000 COBISS.SI-ID 44990977, 2001 COBISS.SI-ID 1741939, 2004 COBISS.SI-ID 53483521 (poglavji o glasoslovju in skladnji).
- Slovar slovenskega knjižnega jezik I–V. Ljubljana 1970–1991 (tudi elektronska izdaja). COBISS.SI-ID - 5680645
- Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 2001 (tudi elektronska izdaja). COBISS.SI-ID 114023936
- TOPORIŠIČ, Jože: Glasovna in naglasna podoba slovenskega jezika. Maribor: Založba Obzorja, 1978. COBISS.SI-ID 42497
- UNUK, Drago: Zlog v slovenskem jeziku. Ljubljana: Rokus, 2003. COBISS.SI-ID 124824320
- KRŽIŠNIK, Erika: Posredovanje slovničnega znanja v učbenikih slovenščine kot drugega/tujega jezika. Scripta 4. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 7–13. 2000. COBISS.SI-ID 12924770
- TIVADAR, Hotimir, Jurgec, Peter: Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001. Slavistična revija 51/2. [203]–220. COBISS.SI-ID 761092
- ŠUŠTARŠIĆ, Rastislav, TIVADAR, Hotimir: Perception of tonemicity in Standard Slovene. Govor 22/1 (2005). 23–35. COBISS.SI-ID 31327330
- TIVADAR, Hotimir, 2003: Aktualna vprašanja slovenskega pravorečja. V: GAJDA, Stanisław (ur.), VIDOVIČ MUHA, Ada (ur.). Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut - Filologii Polskiej; [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. [281]–299. COBISS.SI-ID - 22292578
- TIVADAR, Hotimir: TIVADAR, Hotimir. Język słoweński: osnovne fonetične in fonološke značilnosti slovenskega jezika v 21. stoletju. Komparacja systemów i funkcjonowania wspólczesnych języków s.lowiańskich. 2, - Fonetyka, fonologia / Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej. Red. naukowa Stanislaw Gajda. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Instytut filologii Polskiej, 2007. 505–530. COBISS.SI-ID 37917794