Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Izbrana vprašanja iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. V seminarju se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo veliko mero samostojnega študentskega dela.

Literatura je vsakokrat odvisna od obravnavanega vsebinskega sklopa oz. vprašanj in je ni mogoče taksativno našteti. Praviloma gre za literaturo tako v slovenskem kot v tujih jezikih, pri čemer predstavljajo posebno specifiko zgodovinski viri, ki so v latinščini oz. srednjeveški nemščini.

Readings depend on selected topis or issues. Bibliography is in slovene or in other languages, with specific historical resourses in Latin or medieaval German.

- P. Štih, Srednjeveške goriške študije, Nova Gorica 2002, 256 str.
- H. D. Kahl, Der Staat der Karantaner, Ljubljana 2002, 562 str.
- B. Benussi, Nel medio evo. Pagine di storia istriana, 1-2, Rovigno-Trieste 2004
- D. Kos, Vitez in grad, Ljubljana 2005, 431 str.