Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Jerše Sašo, prof. dr. Simoniti Vasko

Izbrana vprašanja se iz leta v leto spreminjajo in so odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov. Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s prob¬lematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.

- B. Grafenauer, Migracije v jugoslovanskih deželah od 15. do 18. stoletja in njihov pomen za nadaljni narodnostni obstoj, Zgodovinski časopis, 45/2, 1991, str. 203-208
- M. Todorova, Imaginarij Balkana, Ljubljana 2001, str. 51-73
- I. Voje, Nemirni Balkan, Ljubljana 1994, str. 157-275