Poslovna kitajščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Petrovčič Mateja, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Študenti se naučijo terminologije in slovničnih struktur, ki so značilne za posamezna področja, povezana s kitajskim poslovnim svetom. Ta področja so: mednarodno poslovanje, trženje, elektronsko poslovanje, poslovna poročila, bančništvo, delniški trg, zavarovanje, poslovanje z nepremičninami, sklepanje pogodb, ekologija in drugo. Vsako obravnavano področje vsebuje naslednje učne sklope: branje dialoga iz učbenika, neznane besede v dialogu, analiza dialoga, sestavljanje samostojnih dialogov, slovnica, vaje (ustno in pisno), povzetek lekcije in dopolnilne naloge. Poudarek je predvsem na govornem sporazumevanju, vendar pa se študenti seznanijo tudi z raznimi oblikami poslovne korespondence.
Poleg tega se ob vsakem obravnavanem sklopu študente seznani z osnovami kitajskega bontona, ki se nanaša na obravnavano situacijo.