Španska skladnja

Španska skladnja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Osnovna skladenjska razmerja v španskem jeziku. Struktura besedil in odnosi med besedilnimi parametri. Bistvo in zakonitosti zgradbe španske povedi/stavka tako z vidika jezikovnega sistema (glasoslovni, morfološki, semantični, leksikalni /besedotvorni) kakor tudi ob pragmatično-komunikativnih, stilističnih in besediloslovnih implikacijah.
Tematski sklopi: Tipologija stavkov: enostavčne, večstavčne povedi. Stavčni členi v enostavčnih povedih. Zveze stavkov: soredje, priredje, podredje. Vrste priredij in podredij.

BOSQUE, I. (1995): Repaso de sintaxis tradicional: Ejercicios de autocomprobación. Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 3808866
BOSQUE, I., DEMONTE V. (ed.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. (ustrezna poglavja) COBISS.SI-ID – 45536769
CASCÓN MARTÍN, E. (2000): Sintaxis. Teoría y práctica del análisis oracional. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 37868386
GÓMEZ TORREGO, L. (2004): Análisis sintáctico. Teoría y práctica. Madrid: SM. COBISS.SI-ID - 25509986.
JAÉN LOZANO, G.(2020): Cómo enseñar y aprender sintaxis. Edición actualizada y aumentada. Madrid: Cátedra. COBISS.SI-ID - 49223427
LÓPEZ QUERO, S., LÓPEZ QUERO, A. (2001): Descripción gramatical del español. Didáctica del análisis sintáctico. Port Royal: Granada. COBISS.SI-ID - 31682914
MARKIČ, J. (2010): El verbo en español, Aspectos teóricos de la morfosintaxis del verbo español. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 252840448
MARKIČ, J.; PIHLER CIGLIČ, B. (20172): Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español. Ljubljana: Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 291574784
MARTÍNEZ, H. (2005): Construir bien en español. La corrección sintáctica. Oviedo: Nobel. COBISS.SI-ID - 33717251
SANTIAGO GUERVÓS, J. de (20182): Estrategias para el análisis sintáctico. Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 52160098
MATTE BON, F. (1992): Gramática comunicativa del español, 2 tomos. Madrid: Difusión. COBISS.SI-ID - 30608738
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. (ustrezna poglavja) COBISS.SI-ID - 41034850
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.