Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, temeljne pojme in vprašanja poetike, stila ali literarne stilistike, teorije verza ali verzologije,ontologije, fenomenologije in morfologije literarnega dela, teorije literarnih nadzvrsti (lirika, epika, dramatika) in zvrsti in teorije literarnega vrednotenja ali literarne aksiologije. Obravnava razliko med sodobno in tradicionalno, »substancialistično« literarno teorijo.

Harmonika vsebina

Obvezna:

Vanesa Matajc: VIS/gradiva pri predmetu Uvod v literarno teorijo (sproti prenavljana različica: 2020-21)

Monografije:

Janko Kos: Literarna teorija. Ljubljana: DZS 2001 (ali ponatisi po l. 2001). (181 str.)

Aristoteles: Poetika. Ljubljana: Študentska založba 2005 (Claritas). (str.79-144)

Članki/poglavja/deli poglavij:

Marko Juvan: »K teoriji literarnega diskurza« (str. 47-51), »Literatura kot pomnilnik kulture« (str. 273- 286). V: Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji. Literarno-umetniško društvo Literatura: Ljubljana, 2006. Dostopno (pdf celotne knjige) tudi na spletu: https://www.academia.edu/10014320/Literarna_veda_v_rekonstrukciji_Uvod_…

Vanesa Matajc: »Etična razsežnost v sodobni mladinski književnosti: pomen razlike med trivialno in umetniško literaturo.« V: Otrok in knjiga 86 (2013). Str. 5-17. Dostopno tudi na spletu: gl. revijo Otrok in knjigahttp://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7SLPHVXD/51906e1b-ccbe-44a5-97…

Tomo Virk: »Literarnost« (str. 109-122), »Drugost« (str. 123-134). V: Virk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: Založba ZRC, 2007.

 

Neobvezno, a priporočeno za natančnejše vpoglede v teme ULT: gl. VIS