Pedagoška praksa iz zgodovine

Pedagoška praksa iz zgodovine

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Trškan Danijela

Vsebina

Pedagoška praksa se izvaja pri učiteljih zgodovine na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji, s katerimi ima Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete sklenjen dogovor o sodelovanju.

Na pedagoški praksi morajo študentje:
- opraviti 6 ur hospitacij (vsaj 4 ure pri predmetu zgodovina, dve uri pa pri drugih družboslovnih predmetih);
- opraviti 8 ur samostojnih nastopov (od tega vsaj štiri izvedbe učnih ur z različno učno vsebino);
- opraviti 16 ur dodatnih dejavnosti na šoli ali izven šole (npr. pogovori z mentorjem po hospitacijah, pred izvedbo učne ure in po izvedbi učne ure; pogovor z vodstvom šole, s šolsko svetovalno službo, s knjižničarjem ali drugimi učitelji; ekskurzija, razredne ure, konference, sestanki učiteljev; pomoč pri pripravi razstav, ekskurzij ali terenskega dela; dežurstvo, nadzorstvo, individualne ure z učenci s posebnimi potrebami, hospitiranje krožkov in drugih izvenšolskih dejavnosti, popravljanje domačih nalog, priprava pisnih nalog; dodatne ure hospitacij in samostojnih izvedb učnih ur itd.);
- opraviti najmanj 90 ur domačega dela (priprava učnih priprav, priprava na izvedbe učnih ur, izpolnjevanje dnevnika pedagoške prakse ...);
- urediti elektronski dnevnik pedagoške prakse (30 ur).

Pedagoška praksa vključuje 150 ur študentskega dela.

V sklopu pedagoške prakse morajo študentje opraviti:
- skupinsko pripravo na prakso, kjer prejmejo potrebno dokumentacijo in navodila (10 ur);
- individualne konzultacije (10 ur);
- skupinsko evalvacijo in individualno predstavitev po končani praksi na fakulteti (10 ur).

Celotna pedagoška praksa vključuje 180 ur študentskega dela.