Fonetika in fonologija

Fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Živanović Sašo

Obravnavajo se naslednje vsebine s področja fonetike in fonologije:
- predmet preučevanja fonetike in fonologije, povezanost z drugimi vedami;
- akustična in zaznavna fonetika (nastanek in širjenje zvoka, govorna akustika, zaznavanje glasov);
- artikulacijska fonetika (govorila, mesto in način artikulacije soglasnikov in samoglasnikov);
- fonetični zapis glasov (IPA - mednarodna fonetična abeceda);
- podroben opis glasov slovenskega jezika (fonemi in alofonske uresničitve, naglas, premene);
- fonem, alofon, globinska podstava (definicija in metode določanja);
- formalizacija fonetičnih in fonoloških oznak;
- pregled premen, procesov in fonoloških pravil;
- fonološka analiza različnih jezikov (ugotavljanje premen in formalno zapisovanje fonoloških pravil, ki jih povezujejo);
- metrična fonologija in teorija optimalnosti (osnovne značilnosti)
- prozodične značilnosti (trajanje, jakost, ton)

Clark, J. in C. Yallop (1995). An Introduction to Phonetics and Phonology. Oxford: Blackwell. (7. poglavje, 207-265.)
Davenport, M. in S. J. Hannahs (1998). Introducing Phonetics and Phonology. London: Arnold. (6.poglavje 73-94; 7.poglavje 95-113; 8.poglavje 114-128; 9.poglavje 129-153.)
Ladefoged, P. 1993. A Course in Phonetics. London: Harcourt Brace. (1.poglavje 1-24; 2.poglavje 25-48; 8.poglavje 183-216; 10.poglavje 243-266)
Odden, D. 2005. Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press. (4.poglavje 67-98; 5.poglavje 99-128)
Toporišič, J. 2000. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. (2.poglavje 37-101)