Didaktika I

Didaktika I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Nina, izr. prof. dr. Štefanc Damijan, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

I. DIDAKTIKA KOT ZNANSTVENA DISCIPLINA
1. predmet proučevanja didaktike, opredelitev didaktike kot znanstvene discipline
2. didaktične smeri in modeli; didaktične paradigme, koncepti in strategije
3. razmerje med splošno in posebno didaktiko; didaktika in metodika

II. FRAGMENTI IZ ZGODOVINE DIDAKTIČNE MISLI
4. Jan Amos Komensky in Velika didaktika
5. Wilhelm von Humboldt: teorija vzgoje in izobraževanja (»Bildung«)
6. Johann Friedrich Herbart kot utemeljitelj znanstvene didaktike

III. TEMELJNI DIDAKTIČNI KONCEPTI
7. izobraževanje: opredelitev pojma, razmerje med vednostjo in znanjem, izobraževanjem in vzgajanjem, splošnim in poklicnim / strokovnim izobraževanjem
8. problem razmerja med učenjem in poučevanjem
9. pouk: opredelitev, značilnosti, funkcije in vidiki pouka

IV. STRUKTURNI DEJAVNIKI POUKA
10. učitelj: vloga učitelja, polje delovanja, formalne izobrazbene zahteve
11. aktivna vloga učenca pri pouku
12. komunikacija in interakcija pri pouku (med učiteljem in učenci, med učenci)
13. učna vsebina: znanstvenost učne vsebine, sestavine, funkcija, pomen didaktične transformacije in redukcije
14. cilji pouka: izobraževalni, funkcionalni, vzgojni cilji; globalni, etapni, operativni cilji; kritika operativizacije