Etnološko konservatorstvo

Etnološko konservatorstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 10

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Čebron Lipovec Neža, izr. prof. dr. Kozorog Miha

Vsebino predmeta začrtujejo štirje temeljni tematski sklopi: zgodovina razvoja varstvenih prizadevanj in konservatorstva doma in po svetu; metode, tehnike in metodologija etnološkega konservatorstva; modeli varstva ter oblike standardov dela in normativnega ter obligatornega varstva na lokalni, nacionalni in eksteroceptivni ravni. Kjučni poudarek je na seznanjanju in uveljavljanju etnoloških vidikov prepoznavanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter razvijanju specifičnih in kompatibilnih metod dela za izrazito interdisciplinarno usmerjeno spomeniškovarstveno dejavnost. Poudarek je tudi na krepitvi in razvijanju tradicionalnih varstvenih kompetenc po strokah in uveljavljanju sodobnih etnoloških pogledov na varovanih območjih in dediščini oz. spomenikih. Teorije varstva so predstavljene primerjalno s tujimi okolji – tistimi, kjer so v varstvenih ustanovah zastopani etnologi, in tistimi, v katerih za t. i. etnološko dediščino skrbijo druge, zlasti naravoslovne vede. Za uveljavljanje varstvenih načel so izpostavljena aplikativna področja varstva, kot so prostorsko urejanje, oblike pravnega varstva, oblike agrarnega, obrtniškega in industrijskega gospodarstva, turizem, izobraževanje na vseh stopnjah pedagoških procesov, andragoško izobraževanje in popularizacija dejavnosti.

1. Appelbaum, Barbara, 2007, Conservation treatment methodology. London: Routledge.
2. Croci, Giorgio, 1998, The conservation and structural restoration of architectural heritage. Southampton, Boston: Computational Mechanics Publications.
3. Hazler, Vito, 1999, Podreti ali obnoviti: zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus.
4. Ledinek Lozej, Špela in Saša Roškar, 2018, Planine v Julijskih Alpah pred sodobnimi izzivi: primera planin pod Montažem in v Bohinju. V: BATINA, Klementina (ur.), et al. Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno: 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele = Etnologija in vas v 21. stoletju: tradicionalno, ogroženo, ustvarjalno: 14. slovensko-hrvaške etnološke vzporednice. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 189-209.
5. Rožman, Helena, 2012, Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
6. Strike, James, 1994, Architecture in conservation: Managing development at historic sites. London, New York: Routledge.
7. Štepec, Dušan in Vito Hazler (ur.), 2018, Dežela kozolcev: muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine - primer Dežele kozolcev: zbornik referatov mednarodnega kolokvija z okroglo mizo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
8. Taylor, Ken in Jane Lennon (ur.), 2012, Managing cultural landscapes. London: Routledge.
9. Tercelj Otorepec, Mojca, 2013, Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.