Fizična geografija II

Fizična geografija II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Trobec Tajan, izr. prof. dr. Repe Blaž

• Zemlja – vodni planet. Hidrogeografske značilnosti tekočih voda, jezer, močvirij in ledenih površin.
• Značilnosti porečja in rečni režimi.
• Oblike in razširjenost podzemnih voda.
• Fizičnogeografske poteze svetovnega morja in lastnosti morske vode. Gibanje morja. Morje – življenjski prostor.
• Hidrogeografske značilnosti Slovenije.
• Pojem prsti. Osnovne sestavine prsti. Pedogenetski dejavniki. Pedogenetski procesi.
• Profil prsti in njegova morfologija.
• Razprostranjenost in značilnosti prsti na Zemlji.
• Pedogeografske značilnosti Slovenije.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje prsti.
• Osnovno delo v fizičnogeografskem laboratoriju.
• Biogeografija v geografiji. Organizmi (rastlinski in živalski) v njihovem življenjskem okolju ter prilagoditve na abiotske in biotske okoljske dejavnike.
• Človek in biosfera. Biogeografske značilnosti Slovenije. Gozdne združbe.
• Terensko opazovanje in prepoznavanje najpogostejših rastlinskih vrst in gozdnih združb.

• Lovrenčak, F., 1994. Pedogeografija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 187 str.
• Lovrenčak, F., 2003. Osnove biogeografije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 410 str.
• Repe, B., 2022. Terensko proučevanje prsti. Znanstvena založba FF UL.
• REPE, Blaž. Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2010, 34, str. 143 – 166.
• REPE, Blaž. Naravna vegetacija Slovenije. Geografija v šoli, ISSN 1318-4717, 2007, letn. 16, št. 3, str. 21 – 28.
• Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal 2014 : mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal : posodobitev 2015. 1. izd. ed. [online] Ljubljana; Rim: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = University Press, Faculty of arts; Food and Agriculture Organization of the United Nations; = Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.
• Geografski obzornik, št. 62, 2 – 3, 2015.
• Narava Slovenije. 2004. Ljubljana, Mladinska knjiga, 231 str.
• Ogrin, D., Plut, D., 2009/2012. Aplikativna fizična geografija Slovenije. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 246 str.
• Plut, D., 2000. Geografija vodnih virov. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 281 str.
• Kolbezen, M., Pristov, J., 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana, HMZ RS, MOP RS.
• Bat, M., 2008. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO.
• Uhan, J., M. Bat, 2003. Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana, Agencija RS za okolje.
• Ogrin, D. (ur), 2012. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva (prispevki vezani na morje)
• Vovk Korže, A., Lovrenčak, F., 2001. Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 49 str.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici. / Other current literature available in the e-classroom.